Wanneer is het verstandig om een strafrechtadvocaat in te schakelen in een strafzaak?

Iedereen die in aanraking komt met het strafrecht en zich dient te verantwoorden voor de rechter, heeft het recht zich te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Welke advocaat het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de ernst van de verdenking en welke rechter(s) de zaak behandelen. Iedere strafrechtadvocaat heeft zijn of haar eigen specialismen.

Afhankelijk van de ernst van de verdenking wordt een strafzaak voorgelegd aan verschillende soorten rechters. In Nederland worden overtredingen behandeld door de kantonrechter, eenvoudige misdrijven door de politierechter en zware misdrijven door de meervoudige strafkamer.

De kantonrechter en de politierechter beslissen in hun eentje of iemand schuldig is en welke straf passend is. Zij doen (in de regel) direct uitspraak aan het eind van de zitting. De kantonrechter en de politierechter kunnen maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen, meer is wettelijk niet toegestaan. Dat mag alleen de meervoudige strafkamer.

De meervoudige strafkamer bestaat uit drie rechters die alle drie actief deelnemen aan het onderzoek ter terechtzitting. Na afloop van de zitting trekken de rechters zich terug, waarna zij gezamenlijk beoordelen of het ten laste gelegde misdrijf kan worden bewezen en zo ja, welke straf passend is. De uitspraak wordt daarna op papier uitgewerkt in een vonnis. Het vonnis wordt (in de regel) veertien dagen na de zitting uitgesproken in het openbaar.

De meervoudige strafkamer kan gevangenisstraffen opleggen langer dan een jaar, maar dat hoeft niet. De meervoudige strafkamer kan ook een gevangenisstraf opleggen van een dag.

Waarom zou een strafadvocaat inschakelen als u een dagvaarding heeft ontvangen?
Een strafrechtadvocaat behartigt uw belangen voor, tijdens en na de rechtszaak. Het maakt niet uit voor welk type rechter u bent opgeroepen en of u wordt verdacht van een overtreding of een misdrijf.

Het inzien van uw strafdossier
Een advocaat vraagt het volledige strafdossier voor u op. De advocaat ontvangt een exacte kopie van het dossier waarover de rechter beschikt. Voor een goede verdediging is het belangrijk dat u zich kunt inlezen en u op de hoogte bent  van de bewijsmiddelen op grond waarvan de rechter een beslissing gaat nemen.

Het is belangrijk dat u weet wat er in uw dossier staat, omdat de rechter u hier vragen over stelt tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Ook is het belangrijk goed te controleren of hetgeen in het dossier staat correct en volledig is. Als dat niet het geval is, of bijvoorbeeld omdat een voor u belangrijke getuige nog niet is gehoord, dan kan een advocaat u helpen dit op te lossen. Bijvoorbeeld door (tijdig) onderzoekswensen in te dienen en/of een getuige op te roepen.

Bijstand van de strafrechtadvocaat tijdens het onderzoek ter terechtzitting
Nadat u de inhoud van het dossier met de advocaat heeft besproken en samen uw verdedigingstrategie heeft bepaald, staat de advocaat u bij tijdens de behandeling van uw strafzaak door de rechter(s). De advocaat kan tijdens de zitting dossierstukken laten voorhouden, nieuwe bewijsstukken inbrengen, eventuele onderzoekswensen toelichten, getuigen ondervragen en/of namens u pleidooi voeren.

Bijstand van een advocaat na de zitting
Indien u onverhoopt wordt veroordeeld door een strafrechter, dan kunt u tegen de uitspraak hoger beroep of beroep in cassatie instellen. De advocaat zal de uitspraak van de rechter(s) met u bespreken en de juridisch overwegingen van de rechter(s) uitleggen. Ook kan de advocaat u adviseren in hoeverre het zinvol en/of verstandig is om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Besluit u daartoe, dan stelt de strafrechtadvocaat dit voor u in. De advocaat stelt daarna een appelschriftuur op. Hierin staat waarom u in hoger beroep gaat en welke bezwaren u heeft tegen het veroordelende vonnis. Ook kan de advocaat in overleg met u desgewenst onderzoekswensen voor u indienen, stukken inbrengen en/of getuigen ondervragen in hoger beroep.

Kort en goed. U kunt veel profijt hebben van de bijstand van een een kundige strafrechtadvocaat wanneer u bent opgeroepen bij de strafrechter. Niet alleen bent u in dat geval veel beter voorbereid op wat u te wachten staat, u voorkomt dat u mogelijk wordt veroordeeld op grond van een onvolledig en/of onjuist dossier. Daarnaast is het prettig om er niet helemaal alleen voor te staan en dat er letterlijk iemand opstaat die voor u pleit!