Wat als door het OM vervangende hechtenis wordt toegepast?

In het geval een verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf of werkstraf, legt de rechter daarbij altijd ook een vervangende hechtenis op. Wordt de werkstraf niet of niet goed uitgevoerd, dan wordt deze door de officier van justitie omgezet in vervangende hechtenis.

Op iedere 2 uur niet-uitgevoerde taakstraf staat 1 dag gevangenisstraf. Dus in het geval iemand nog 40 uur taakstraf moet doen, maar deze wordt teruggestuurd door de reclassering, kunnen 20 dagen vervangende hechtenis ten uitvoer worden gelegd. De officier van justitie beveelt de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis na kennisname van een negatieve retourmelding van de reclassering. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Deze mededeling hoeft niet in persoon aan u te worden uitgereikt en komt meestal met de post. Let op. Vanaf het moment dat de officier van justitie de vervangende hechtenis heeft bevolen, kunt u direct worden aangehouden.

Neem contact op met AICE. Voorkom dat u wordt aangehouden
In de regel wordt er direct overgaan tot de opsporing en aanhouding van een persoon die vervangende hechtenis dient te ondergaan. U kunt dit (proberen te) voorkomen door onmiddellijk na kennisname van de omzetting van uw taakstraf een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Vervolgens stuurt u het bezwaarschrift per email naar AICE. Dit is een speciale afdeling van het CJIB. In een begeleidend schrijven verzoekt u AICE om de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis op te schorten tot de rechter een beslissing op het bezwaarschrift heeft genomen.

AICE kan besluiten dat u niet naar de gevangenis hoeft tot de rechter de definitieve beslissing heeft genomen. In dat geval hoeft u er dus niet voor te vrezen dat u wordt aangehouden voorafgaande aan de zitting. Het is belangrijk dat u in uw verzoek aan AICE goed uitlegt wat u mogelijk heeft te verliezen wanneer u per direct naar de gevangenis wordt gebracht. In de regel ontvangt u binnen 48 uur een reactie van AICE op uw verzoek.

Bezwaarschrift indienen tegen de omzetting van een taakstraf
Vanaf het moment dat de officier van justitie de vervangende hechtenis heeft bevolen, kunt u tegen die beslissing binnen 14 dagen na kennisneming daarvan bezwaar indienen bij de rechterbank die de taakstraf heeft opgelegd. In een zogenoemd bezwaarschrift voert u argumenten aan die de rechter ervan moeten overtuigen dat u u een tweede kans verdient en alsnog de werkstraf mag verrichten.

Na ontvangst van het bezwaarschrift door de rechtbank wordt een zittingsdatum gepland. Hiervoor ontvangt u per post een oproep. Bij de behandeling van het bezwaarschrift is ook een officier van justitie namens het OM aanwezig. Tijdens de zitting wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bezwaarschrift nader toe te lichten. Vervolgens gaat de rechter daarover met u in gesprek. Hierna mag de officier van justitie u vragen stellen, waarna deze zijn eis meedeelt. De rechter heeft uiteindelijk het laatste woord en deelt aan het einde van de zitting zijn beslissing mede. Deze maakt een keuze tussen twee opties.

Of u krijgt van de rechter een tweede kans, u hoeft niet naar de gevangenis en moet de taakstraf alsnog verrichten. Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en als u daarvoor al was aangehouden, wordt u in vrijheid gesteld.

Of de rechter verklaart het bezwaarschrift ongegrond. In dat geval dient u de vervangende hechtenis volledig uit te zitten. Tegen deze beslissing kan geen hoger beroep worden ingesteld.