Verzet strafbeschikking online opstellen en voorkom strafblad!

10.000+ verzetten ingediend
3000+ geen of een lagere straf
100+ ervaringen van anderen

Wat is een strafbeschikking? 

Een strafbeschikking is een strafvoorstel afkomstig van de officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter. Stel via deze website eenvoudig online verzet in en voorkom een strafblad. Indien u de strafbeschikking accepteert, krijgt u namelijk naast de straf een strafblad en mogelijk ondervindt u als gevolg daarvan problemen bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Let op! U krijgt uiterlijk 2 weken de tijd om in verzet te gaan tegen een strafbeschikking vanaf het moment dat u deze heeft ontvangen. Na deze datum is de straf definitief en bent u automatisch schuldig. Ga daarom in verzet en controleer of er geen onjuistheden in uw strafdossier staan.

Verzet strafbeschikking eenvoudig opstellen en ontvang een kopie van uw strafdossier

Door een strafbeschikking krijgt u een strafblad en mogelijk geen VOG meer. Stel eenvoudig online uw verzetschrift op en ontvang een kopie van uw strafdossier. Verzet instellen tegen een strafbeschikking voorkomt in veel gevallen een straf en/of strafblad. De officier van justitie (dus geen onafhankelijke rechter) beoordeelt namelijk alléén op basis van uw strafdossier of u schuldig bent. 

Strafdossier is vaak onvolledig en bevat soms fouten

Uw strafdossier is opgemaakt door de politie en niet zelden onvolledig. Bij de beoordeling van uw strafdossier en de oplegging van een straf door de officier van justitie wordt bovendien vaak geen rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Wij raden aan om in geval van twijfel altijd online in verzet te gaan tegen een strafbeschikking, zodat u gratis uw strafdossier kunt inzien. In uw dossier kunt u vervolgens lezen welke bewijzen er tegen u zijn, wie wat over u verklaard heeft en of dit conform de waarheid is. Naar aanleiding van de informatie uit uw strafdossier kunt u daarna alsnog besluiten uw verzet tegen de strafbeschikking in te trekken en de strafbeschikking alsnog te accepteren.

Door verzet tegen een strafbeschikking wordt de voorgestelde straf (tijdelijk) stopgezet

Na het instellen van verzet tegen een strafbeschikking ontvangt u een reactie van de officier van justitie. Tot die tijd wordt de tenuitvoerlegging van de straf vermeld in de strafbeschikking stopgezet. Dit kan gemiddeld genomen tussen de 3 en de 12 maanden duren. 

Voordelen online opmaken verzet strafbeschikking

 • U ontvangt direct een e-mail met een correct en volledig opgemaakt verzetschrift als bijlage
 • U controleert het verzetschrift en uw persoonsgegevens die daarin staan vermeld.
 • U stuurt het verzetschrift per e-mail naar het CVOM
 • U vraagt zo automatisch uw strafdossier op zodat u het verzamelde bewijs tegen u kunt inzien
 • U ontvangt als bijlage een dossier-leeswijzer met daarin een nadere toelichting en informatie over de eventuele vervolgstappen na het instellen van verzet

Belangrijk: na het lezen van uw strafdossier met de bijgevoegde leeswijzer, kunt u altijd alsnog besluiten uw verzet strafbeschikking in te trekken en de strafbeschikking alsnog te accepteren. Tot aan de dag waarop uw strafzaak door de rechter wordt behandeld, kunt u altijd nog uw verzet strafbeschikking intrekken.


Gevolgen strafbeschikking

Indien u instemt met een strafbeschikking krijgt u (veelal) een strafblad en mogelijk geen VOG meer. Hierdoor kunt u mogelijk bepaalde beroepen niet meer uitoefenen of zelfs uw baan verliezen. Ga daarom altijd in verzet tegen een strafbeschikking en controleer of er geen onjuistheden in uw strafdossier staan.

Strafbeschikking strafblad

Strafbeschikking VOG

Voor welke strafbare feiten en straffen krijgt u een strafbeschikking

U kunt een strafbeschikking krijgen voor alle overtredingen en voor misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf staat van zes jaar. Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen en maatregelen bestaan.

Voorbeelden zijn:

 • geldboetes
 • taakstraffen
 • gedragsaanwijzingen (zoals een stadionverbod of locatie verbod)
 • een schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer
 • ontzegging van de rijbevoegdheid

Let op: als u niet binnen 2 weken in verzet gaat tegen de strafbeschikking, bekent u automatisch schuld en is de straf definitief. U heeft dan een strafblad.


Waarom verzet strafbeschikking

Indien u niet in verzet gaat tegen een strafbeschikking wordt u automatisch schuldig verklaard. U dient binnen 2 weken na ontvangst van de strafbeschikking in verzet te gaan. Na deze datum is de straf definitief en bent u automatisch schuldig. De officier van justitie doet u een strafvoorstel zonder tussenkomst van een rechter. Bij de strafbepaling is dan ook geen rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Verder beoordeelt de officier alléén op basis van de aanwezige informatie in uw strafdossier (meestal opgemaakt door de politie), of u schuldig bent aan het plegen van een strafbaar feit. Deze informatie is regelmatig onvolledig.

Ga bij twijfel altijd in verzet en vraag uw strafdossier op

Omdat u binnen twee weken moet beslissen of u in verzet wilt gaan tegen de strafbeschikking, is het helaas voor u niet mogelijk om voor die tijd uw strafdossier in te zien. Wij raden u aan om bij twijfel altijd in verzet te gaan zodat u uw strafdossier kunt inzien en zo nodig aan een deskundige kunt voorleggen. In uw dossier kunt u  lezen welke bewijzen er tegen u zijn, wie wat over u verklaard heeft en of dit conform de waarheid is. Naar aanleiding van deze informatie kunt u tot het moment dat de strafzaak aan de rechter wordt voorgelegd, alsnog besluiten uw verzet in te trekken en de strafbeschikking te accepteren.

Door in verzet te gaan wordt uw straf (tijdelijk) stopgezet

Totdat u een reactie ontvangt van de officier van justitie wordt de uitvoering van de straf stopgezet. Dit kan tussen de 3 tot 12 maanden duren. Geldboetes hoeven tot die tijd niet betaald te worden.


Hoe stelt u online uw verzet strafbeschikking op

 1. Door het online formulier in de vullen stelt u uw verzet tegen de strafbeschikking volledig en correct in.
 2. U ontvangt direct uw verzetschrift per email
 3. Na een laatste check van u kunt u het verzetschrift direct per e-mail doorsturen naar het CVOM

Strafdossier en dossier-leeswijzer
Tegelijkertijd vragen wij voor u bij het Openbaar Ministerie uw strafdossier op en sturen u per e-mail een dossier-leeswijzer. In uw strafdossier kunt u lezen wie wat over u verklaard heeft en of dit conform de waarheid is. In deze leeswijzer leggen wij aan u uit waaruit uw dossier is opgebouwd, waar u op moet letten en welke punten juridisch relevant kunnen zijn.


Wat gebeurt er na verzet strafbeschikking

Vanwege de verwerkingstijd van het Openbaar Ministerie ontvangt u uw dossier na ongeveer 6 weken. 3 - 12 maanden na uw verzet tegen een strafbeschikking ontvangt u een schriftelijke reactie van de officier van justitie (OM). Er zijn drie reacties mogelijk:

Reactie 1.

De officier van justitie trekt uw strafbeschikking in. De strafvervolging wordt beëindigd, u bent onschuldig.

Reactie 2.

De officier van justitie wijzigt de strafbeschikking. U krijgt een nieuw strafvoorstel. Dit is altijd een lagere straf.

Reactie 3.

De officier van justitie legt uw zaak voor aan de rechter. U krijgt hiervoor een Oproeping verdachte na ingesteld verzet. De procedure van een oproeping na ingesteld verzet is gelijk aan de procedure van een dagvaarding. Klik voor meer informatie op: dagvaarding

Belangrijk: tot aan de dag waarop uw strafzaak door de rechter wordt behandeld, kunt u altijd nog uw verzet intrekken. Houd er wel rekening mee dat het OM een aantal werkdagen nodig heeft om dit te verwerken. U kunt het verzet intrekken door een brief te sturen naar:

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Afdeling Straf
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT

In deze brief hoeft u enkel aan te geven dat u het verzet wenst in te trekken. Het is verstandig om een kopie van het verzetschrift of de strafbeschikking mee te sturen. U bent niet verplicht aan te geven waarom u het verzet wilt intrekken. U dient na intrekking van het verzet binnen 2 weken aan de in de strafbeschikking opgelegde straf te voldoen.


Vraag en antwoord

Legt een rechter een strafbeschikking op?

Ik twijfel over het indienen van een verzet strafbeschikking. Legt een rechter deze strafbeschikking aan mij op, of doet iemand anders dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een strafbeschikking wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie (OM) en in beginsel niet door de rechter. Een rechter kan u een gevangenisstraf opleggen. Het OM kiest voor een strafbeschikking wanneer er voldoende bewijs is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Veelal gaat het hierbij om lichte vergrijpen; vergrijpen waarvoor een gevangenisstraf niet gepast is. U kunt altijd een verzet strafbeschikking indienen, wanneer u van mening bent dat u onschuldig bent. Ook is dit interessant wanneer u het oneens bent met de opgelegde straf. Laat u adviseren door een (pro deo) advocaat, deze helpt u bij het indienen van uw verzet strafbeschikking.

Om welke reden zou ik in verzet gaan tegen mijn strafbeschikking?

Ik heb gehoord dat je in verzet kunt gaan tegen een strafbeschikking. Waarom zou je dit doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is sterk aan te raden om in verzet te gaan tegen een strafbeschikking. Doet u dit namelijk niet, dan wordt u automatisch schuldig verklaard. Standaard heeft u na het ontvangen van uw strafbeschikking twee weken de tijd om in verzet te gaan. Het is raadzaam u hierbij te laten assisteren door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u een verzet tegen een strafbeschikking vormgeeft en op welke wijze u dit indient. Wilt u eerst uw strafdossier bekijken? Dit lukt vaak niet binnen twee weken; zorg er daarom ook in deze situatie voor dat u verzet aantekent tegen uw strafbeschikking.

Ik vind mijn strafbeschikking onterecht, wat nu?

Onlangs werd een strafbeschikking met mij gedeeld. Ik ben het hier niet mee eens, volgens mij is er onvoldoende bewijs tegen mij. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft altijd het recht uw strafdossier in te zien. Evenals dat u in beroep kunt gaan tegen uw strafbeschikking. Houd er rekening mee, dat het al snel meerdere weken zal duren voordat u toegang krijgt tot uw strafdossier. Daar waar u maar twee weken heeft om bezwaar te maken tegen de opgelegde strafbeschikking. Het is om deze reden aan te raden altijd bezwaar te maken en tegelijkertijd inzage in uw dossier aan te vragen. Een (pro deo) advocaat kan u hierbij helpen. Zou u geen bezwaar maken, dan ligt uw strafbeschikking vast. Ook als u dit na inzage in uw strafdossier onterecht vindt.

Is het voor mijn VOG relevant om in verzet te gaan?

Ik heb een strafvoorstel ontvangen van de officier van justitie. Is het voor mijn VOG verstandig om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking, of maakt dit niet uit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het indienen van een verzet tegen een strafbeschikking die u toegestuurd heeft gekregen, kan om verschillende redenen heel verstandig zijn. In de eerste plaats helpt het u een strafblad te voorkomen. Zou u niet in verzet gaan tegen de strafbeschikking, dan krijgt u standaard een strafblad. Dit heeft invloed op uw VOG; deze zal mogelijk niet meer worden toegekend wanneer u op zoek gaat naar een nieuwe baan of deze om een andere reden moet kunnen laten zien. U dient een verzet tegen uw strafbeschikking eenvoudig online in via onze website.

Kan ik een verzet tegen mijn strafvoorstel zelf indienen?

Onlangs ontving ik van de officier van justitie een strafvoorstel naar aanleiding van een strafbaar feit wat ik zou hebben gepleegd. Kan ik het verzet tegen de strafbeschikking zelf instellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is relatief eenvoudig om uw verzet tegen een strafbeschikking zelf in te stellen. Het formulier op deze website helpt u hierbij. U hoeft geen (pro deo) advocaat in de arm te nemen om u hierbij te laten ondersteunen; het formulier spreekt voor zich. Om verschillende redenen is het instellen van een verzet tegen uw strafbeschikking een verstandige keuze. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat u mogelijk een strafblad ontloopt als uw verzet gehonoreerd wordt. Daarbij hoeft u een hoge boete mogelijk niet meer te betalen in zo’n geval.

Waarom kiezen voor het opstellen van een verzetschrift?

Mij is niet helemaal duidelijk waarom het nuttig zou zijn te beginnen aan een verzet strafbeschikking. Wat kan een verzetschrift opstellen mij opleveren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zonder een verzet strafbeschikking zal uw strafbeschikking in veel gevallen standaard een strafblad opleveren. Dit betekent onder meer dat het lastiger zal zijn om in de toekomst nog een VOG aan te vragen. Iets wat invloed heeft op de beroepen die u uit kunt oefenen. Voorkom een dergelijke situatie door een verzetschrift op te stellen en deze online in te dienen. Zeker wanneer u twijfelt over de aan u opgelegde strafbeschikking is dit interessant. U dient het verzetschrift eenvoudig in via deze website.

Kan ik zelf een verzet indienen bij een strafbeschikking?

Ik ben het oneens met de aan mij opgelegde strafbeschikking. Heb ik de mogelijkheid om hier zelf verzet tegen in te dienen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikking, een strafvoorstel die door de officier van justitie wordt opgesteld, kunt u hiertegen verzet aantekenen. Uw verzet bij een strafbeschikking dient u eenvoudig online in. Dit kan via de website van Eerste Rechtshulp. Het is belangrijk om niet zonder meer akkoord te gaan met een aan u opgelegde strafbeschikking. Dit kan immers invloed hebben op uw aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zorg dat u uw verzet strafbeschikking tijdig indient; u heeft er twee weken de tijd voor na de ontvangst van uw strafbeschikking.

Kan een verzet tegen een straf ook online indienen?

Ik vroeg mij af of het mogelijk is om online in verzet te gaan tegen een straf die mij is opgelegd.

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt helaas niet online in verzet gaan. Het indienen van uw verzet tegen een strafbeschikking doet u altijd per post. U heeft hier twee weken de tijd voor. 

Wat staat er allemaal in een verzet strafbeschikking?

De strafbeschikking die ik heb gekregen is niet terecht vind ik. Nu wil ik hiertegen in beroep gaan. Wat staat er allemaal in een verzet tegen strafbeschikking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verzet tegen een strafbeschikking noemt men een verzetschrift. U stelt zo’n verzetschrift eenvoudig online op via deze website. Er zijn een aantal zaken die niet in het verzet tegen een strafbeschikking mogen ontbreken. Naast uw NAW-gegevens zijn dit het CJIB- of Parketnummer en de dagtekening. Wanneer vermeld is door wie de strafbeschikking is opgelegd, kunt u dit opnemen in het verzetschrift. Belangrijk bij het indienen van een verzet tegen een strafbeschikking is een heldere argumentatie over waarom u het niet eens bent met deze strafbeschikking. Een (pro deo) advocaat kan u hierin ondersteunen.

Welke opties heeft het OM bij een verzet strafbeschikking?

Ik overweeg een verzet strafbeschikking in te dienen via deze website. Welke opties heeft de officier van justitie vervolgens?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel kan het Openbaar Ministerie (OM) op drie manieren op uw verzet strafbeschikking reageren. Zo kan de officier van justitie besluiten dat de strafbeschikking ingetrokken wordt. Ook kan deze de strafbeschikking wijzigen, waarbij u een nieuw voorstel toegestuurd krijgt. In zo’n situatie gaat het altijd om een lagere straf; u ontvangt geen voorstellen met een straf hoger dan de initieel opgelegde strafbeschikking. Een derde optie voor de officier van justitie is het voorleggen van de zaak aan de rechter. De procedure die volgt is hierbij gelijk aan dat van een reguliere dagvaarding.

Hoelang duurt het proces na het indienen van een verzet strafbeschikking?

Ik heb in samenspraak met mijn advocaat een verzet strafbeschikking ingediend. Hoelang duurt het nu, voordat ik hier weer iets over hoor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u een verzet tegen uw strafbeschikking ingediend heeft, is het aan het openbaar ministerie om de casus voor te leggen aan de rechter. De rechter zal vervolgens opnieuw naar de zaak kijken, om te bepalen of uw verzet gegrond is. Voor het opnieuw beoordelen van uw zaak staan geen vaste termijnen. Dit is onder meer afhankelijk van de agenda van de rechtbank. Wel geldt dat het vervolg van de zaak niet onredelijk lang mag duren. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over het vervolg bij een verzet strafbeschikking.

Moet een verzet strafbeschikking snel worden ingediend?

Recent heb ik een strafbeschikking ontvangen. Nu ben ik het hier niet mee eens en wil ik verzet aantekenen tegen de strafbeschikking. Moet ik dit direct doen na de ontvangst hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt niet lang wachten met het indienen van uw verzet tegen een strafbeschikking. In beginsel geldt dat u hier veertien dagen de tijd voor heeft, nadat de strafbeschikking in persoon aan u is uitgereikt. Houd er rekening mee dat het indienen van een verzet tegen uw strafbeschikking niet mogelijk is, wanneer u afstand heeft gedaan van deze mogelijkheid door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Een voorbeeld hiervan: u heeft de opgelegde geldboete al betaald. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over de voorwaarden bij een verzet strafbeschikking.

Wat zijn de consequenties van het betalen van een boete?

Mij is recent een boete opgelegd door de officier van justitie. De strafbeschikking ontving ik vorige week. Nu heb ik de boete al betaald, was dat een slimme keuze?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Met het betalen van de boete die aan u werd opgelegd, heeft u afstand gedaan van de bevoegdheid om een verzet strafbeschikking in te dienen. Dat deed u door vrijwillig te voldoen aan de aan u opgelegde strafbeschikking. Mocht u het in de toekomst opnieuw oneens zijn met een strafbeschikking, dien uw verzet in dat geval in voordat u de boete daadwerkelijk betaalt. Een (pro deo) advocaat kan u hierin ondersteunen. Het indienen van een verzet strafbeschikking doet u binnen veertien dagen na de ontvangst van de strafbeschikking.

Hoe werkt het opstellen van een verzet strafbeschikking?

Ik ben het niet eens met een opgelegde strafbeschikking en wil hiertegen in verzet gaan. Hoe werkt dit, wanneer ik het via deze website doe?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het opstellen en indienen van een verzet bij een strafbeschikking is heel eenvoudig. U vult het online formulier in, waarna u het volledige verzetschrift per e-mail ontvangt. Om het verzetschrift kracht bij te zetten is het belangrijk alle gevraagde gegevens in te vullen. Zodra u het verzetschrift bij een strafbeschikking in uw mailbox ontvangen heeft, kunt u deze een laatste keer controleren. Het document stuurt u vervolgens door naar het CVOM. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met uw strafbeschikking gebeurt. Dit kan drie tot twaalf maanden duren.

Wat verstaat men onder een strafbeschikking?

Men wil mij een strafbeschikking opleggen. Wat betekent zo’n strafbeschikking eigenlijk, kunnen jullie mij dit uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor veel voorkomende strafbare feiten, waarvan een diefstal een voorbeeld is, kan het Openbaar Ministerie een straf opleggen zonder tussenkomst van een rechter. Op het moment dat het Openbaar Ministerie voor deze optie kiest, spreken we van het opleggen van een strafbeschikking. Een strafbeschikking kent verschillende vormen, maar is geen celstraf. Denk bijvoorbeeld aan een geldboete of een taakstraf. Zo’n taakstraf kan wel omgezet worden naar een celstraf, als de taakstraf niet wordt uitgevoerd binnen de voorwaarden die hieraan gesteld zijn. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kunt u altijd in verzet gaan.

Mijn strafbeschikking klopt niet, wat nu?

Er is een fout gemaakt in mijn strafbeschikking. Hetgeen waarvoor ik veroordeeld word klopt niet met wat er werkelijk gebeurd is. Wat kan ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Meer dan eens worden er fouten gemaakt bij het samenstellen van een strafdossier. Mogelijk is het strafdossier niet volledig, waardoor de strafbeschikking op basis van onvolledige informatie vastgesteld is. Na ontvangst van de strafbeschikking heeft u tot veertien dagen na dagtekening om in verzet te gaan tegen deze strafbeschikking. Uw bezwaar kunt u eenvoudig online indienen. Het is aan te raden dit zo snel mogelijk te doen na ontvangst van de strafbeschikking. Vul het formulier om in bezwaar te gaan zo volledig mogelijk in. Houd er rekening mee dat de procedure rond het verzet tegen een strafbeschikking al snel drie tot vijf maanden in beslag kan nemen.

In welke vormen komt een strafbeschikking voor?

Ik heb gehoord dat een strafbeschikking verschillende vormen kent. In welke vormen kan een strafbeschikking opgelegd worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Openbaar Ministerie kan zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking opleggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een strafbaar feit veelvuldig voorkomt, denk aan diefstal of bedreiging. Bij een strafbeschikking wordt geen celstraf tegen een verdachte geëist. Het gaat om straffen als een geldboete, een taakstraf of bijvoorbeeld een ontzegging van de rijbevoegdheid. Aan deze ontzegging en de taakstraf zit een maximum. Zou de eis hoger zijn dan dit maximum, dan moet er alsnog een rechter aan te pas komen.

Tot wanneer kan men een strafbeschikking voor wildplassen sturen?

Ik ben onlangs door de politie staande gehouden voor wildplassen. Wanneer kan ik de strafbeschikking voor dit incident verwachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het openbaar ministerie neemt de strafbeschikking op basis van het door de politie samengestelde strafdossier in behandeling. Afhankelijk van het aantal strafbeschikkingen wat moet worden opgesteld, kan dit enige tijd duren. Wanneer u na maanden nog geen strafbeschikking ontvangen heeft, kan dit betekenen dat de strafbeschikking verjaart. Het is afhankelijk van de aard van het incident, wanneer er sprake is van het verjaren hiervan. Specifiek voor wildplassen geldt dat de strafbeschikking binnen 36 maanden naar u verstuurd moet zijn. Bij ernstige incidenten is die termijn langer. Na ontvangst van de strafbeschikking heeft u 14 dagen de tijd om in beroep te gaan.

Tot wanneer staat een strafbeschikking open op mijn strafblad?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen en wil nu een aantekening op mijn strafblad voorkomen. Tot wanneer staat zo’n strafbeschikking open?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u geen beroep aantekent tegen een strafbeschikking, zal deze strafbeschikking automatisch worden omgezet naar een aantekening op uw strafblad. Door binnen veertien dagen na dagtekening in beroep te gaan tegen een strafbeschikking blijft deze voorlopig open op uw strafblad staan. Ook de uitvoering van de straf die aan u is opgelegd wordt gepauzeerd. Het proces rond het verzet tegen een strafbeschikking kan drie tot vijf maanden duren. Er wordt opnieuw naar de zaak gekeken, om vast te stellen of er fouten gemaakt zijn bij bijvoorbeeld het samenstellen van het strafdossier. U kunt online bezwaar maken tegen een strafbeschikking.

Heeft een rechter naar mijn strafbeschikking gekeken?

Volgens mij is de opgelegde strafbeschikking niet realistisch voor hetgeen ik gedaan heb. Is er een rechter geweest die naar deze strafbeschikking gekeken heeft?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een strafbeschikking wordt door de officier van justitie vastgesteld op basis van het strafdossier van de politie. Het strafdossier wordt samengesteld nadat u staande bent gehouden of mee bent genomen naar het politiebureau. Een strafbeschikking wordt niet beoordeeld door een onafhankelijke rechter. U heeft standaard de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de strafbeschikking. Dit wordt aangeraden, daar een strafdossier op basis waarvan de strafbeschikking is vastgesteld vaak niet volledig is. Bezwaar maken tegen een strafbeschikking doet u eenvoudig online. Houd er rekening mee, dat u in de basis twee weken de tijd heeft om in verzet te gaan na ontvangst van de strafbeschikking. Wacht hier niet te lang mee.

Resulteert een strafbeschikking altijd in een strafblad?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen van het openbaar ministerie. Resulteert dit in een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een strafbeschikking ontvangen heeft, kan dit leiden tot een aantekening op uw strafblad. U hoeft echter niet per definitie akkoord te gaan met een strafbeschikking. In sommige gevallen is het interessant om in beroep te gaan tegen de strafbeschikking. Het komt regelmatig voor, dat een strafbeschikking niet volledig is door fouten in het strafdossier. Het strafdossier wordt door de politie opgesteld nadat u staande bent gehouden voor het plegen van een strafbaar feit. U kunt online bezwaar maken tegen een strafbeschikking. Ook heeft u altijd het recht om een strafdossier bij de strafbeschikking in te zien. Tijdens het bezwaar wordt de uitvoering van een straf die u heeft gekregen stopgezet.

Heb ik nu een strafblad?

Ik heb een strafbeschikking gekregen. Heb ik nu een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u geen verzet instelt tegen een strafbeschikking en deze vrijwillig voldoet, dan wordt de onherroepelijke strafbeschikking opgenomen in uw justitiële documentatie. U krijgt dan dus een aantekening op uw strafblad. Dit kan vervolgens invloed hebben op een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor meer informatie over de strafbeschikking kunt u vrijblijvend een advocaat van eersterechtshulp.nl selecteren voor een gratis adviesgesprek. Daarnaast kunt u op eersterechtshulp.nl direct verzet instellen tegen een strafbeschikking.

Onterecht een strafbeschikking gekregen

Ik heb onterecht een strafbeschikking gekregen, wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is mogelijk om tegen een strafbeschikking in verzet te gaan binnen 14 dagen nadat u bekend bent geworden met de strafbeschikking, artikel 257e lid 1 Wetboek van Strafvordering. Indien u vrijwillig aan de strafbeschikking voldaan heeft, bijvoorbeeld door het betalen van een geldboete, dan verliest u de mogelijkheid om in verzet te gaan. Op het moment dat u verzet instelt, wordt uw zaak (bijna in alle gevallen) alsnog door een rechter behandeld. Wij kunnen u hier direct mee helpen. Op Eersterechtshulp.nl kunt u gemakkelijk en snel online verzet instellen tegen een strafbeschikking.

Straf n.a.v. strafbeschikking

Welke straf kan ik krijgen als ik een strafbeschikking ontvang?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door middel van een strafbeschikking worden voornamelijk geldboetes opgelegd, maar het kan ook een ontzegging van de rijbevoegdheid of een werkstraf inhouden, artikel 257a lid 2 Wetboek van Strafvordering. Doordat er geen rechter betrokken is bij het opleggen van een strafbeschikking, is het niet mogelijk om een gevangenisstraf te krijgen via een strafbeschikking. Ook geldt dat als u een werkstraf niet (goed) verricht, u niet een vervangende hechtenis hoeft te ondergaan. De strafzaak wordt in dat geval alsnog doorgestuurd naar de rechter. Heeft u een strafbeschikking ontvangen of wilt u meer informatie over de strafbeschikking? Selecteer gratis een van onze advocaten voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat is een strafbeschikking?

Ik heb gisteren een strafbeschikking ontvangen. Kunt u mij uitleggen wat een strafbeschikking is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een strafbeschikking is een straf die het openbaar ministerie oplegt. Dit wordt een OM-afdoening genoemd. Dit betekent dat er geen rechter betrokken wordt bij het opleggen van de straf, maar de verdachte vrijwillig akkoord gaat met de door het OM voorgestelde straf (artikel 257a lid 1 Wetboek van Strafvordering). Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende strafbare feiten. Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wilt u hiertegen verzet instellen? Op de website van Eersterechtshulp.nl stelt u binnen enkele minuten online verzet in tegen een strafbeschikking. Bent u opgeroepen om met een officier van justitie in gesprek te gaan over een op te leggen straf? Selecteer dan een van onze advocaten voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Verzet instellen tegen twee strafbeschikkingen

Ik heb twee strafbeschikkingen ontvangen die aan elkaar gerelateerd zijn. Ik wil in verzet gaan tegen beiden, kan ik dit met één bezwaarschrift doen of moet ik twee aparte versturen? Ze zullen hoe dan ook hetzelfde zijn.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Iedere strafbeschikking heeft een uniek parketnummer of CJIB-nummer. U dient tegen elke strafbeschikking afzonderlijk in verzet te gaan. U kunt in de toelichting bij het ene verzetschrift verwijzen naar wat u heeft aangevoerd in het andere verzetschrift. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u verzet instellen tegen de strafbeschikkingen. U kunt ook gratis een advocaat raadplegen uit de advocatenzoekmachine van Eersterechtshulp.nl. De advocaat kan u gratis adviseren en desgewenst uw belangen behartigen. De advocaat kan ook voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kan ik een strafblad krijgen voor wildplassen?

Ik ben door de politie aangesproken terwijl ik in de gracht aan het wildplassen was. Ik kreeg meteen zo’n geel papiertje waarop stond dat ik nog een boete thuis kreeg. Krijg ik nu een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Zolang u niet definitief bent veroordeeld, staat de zaak nog open op uw strafblad. Mits u de boete betaald of u wordt veroordeeld bij de rechter voor dit feit, komt dit als overtreding op uw strafblad te staan. Bovendien tellen kleine overtredingen zoals deze niet mee bij de beoordeling voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Mocht u een boete/strafbeschikking per post ontvangen dan is het altijd goed dat u zich laat adviseren door een strafrechtspecialist.

Fout bij constateren snelheidsovertreding

Ik heb verzet aangetekend tegen een strafbeschikking i.v.m. een snelheidsovertreding. De naam van de weg waar de overtreding is geconstateerd is namelijk fout. Denkt u dat deze fout aanleiding kan zijn tot het seponeren van de zaak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U vraagt of het vermelden van de onjuiste weg tot consequentie kan hebben dat de zaak tegen u wordt geseponeerd. In beginsel niet, nu de officier de strafbeschikking kan aanpassen en eventueel een nieuwe strafbeschikking uitvaardigen. Echter, belangrijker is wat er in het onderliggende proces-verbaal staat opgenomen. Als de verbalisanten een fout hebben gemaakt in het proces-verbaal waarin de vermeende overtreding staat opgenomen, en/of de weg waarop de overtreding zou zijn begaan is evident onjuist, dan kan het zijn dat dit de consequentie dient te hebben dat het strafbare feit niet kan worden bewezen en/of de zaak tegen u moet worden geseponeerd. Wij raden u aan om in ieder geval het onderliggende dossier op te vragen. U kunt naar aanleiding van het voorgaande ook gratis een advocaat bij u in de regio benaderen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Eerste rechtshulp beschikt over een advocatenbestand welke u allen gratis van advies zullen voorzien en desgewenst het strafdossier voor u kunnen opvragen.

Uiterlijke termijn ontvangst strafbeschikking

Wat is het uiterste termijn van het binnenkrijgen van de strafbeschikking na het begaan van een strafbaarfeit bijv. wildplassen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van het feit of u wordt verdacht van een overtreding of een misdrijf. Wildplassen betreft een overtreding en verjaart na verloop van drie jaren, Indien u drie jaar niets heeft vernomen van het openbaar ministerie, dan hoeft u de strafbeschikking wettelijk gezien niet meer te voldoen.

Strafbeschikking ontvangen van agent die niet in dienst was

Ik heb een strafbeschikking gekregen voor te hard rijden op de motor. De betreffende agent die mij de bekeuring uitschreef was niet in dienst en reed op zijn prive-motor. Kan hij dan een duidelijke meting hebben verricht? Heeft ie daar geen juiste apparatuur voor nodig? Ik twijfel om in verzet te gaan.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een agent welke niet in dienst is, is in geval hij een overtreding en/of misdrijf waarneemt, bevoegd om u hiervoor staande te houden en een bekeuring uit te schrijven. Het is inderdaad de vraag in hoeverre de verbalisant een correcte meting heeft kunnen verrichten, zijn motor voldoet aan de minimum vereisten voor een nauwkeurige snelheidsmeting etc. en in hoeverre hij de overige wettelijke voorschriften correct heeft nageleefd. Wanneer u verzet instelt via Eersterechtshulp.nl ontvangt u in ieder geval een kopie van het strafdossier. Hierin kunt u wellicht de antwoorden op uw vragen vinden. Daarnaast is het mogelijk om via onze advocaten zoekmachine gratis een advocaat bij u in de regio te raadplegen, welke het dossier met u kan meelezen. In geval u (naar aanleiding hiervan) tot de conclusie komt dat u het verzet wilt intrekken, dan kunt u dit (voor de behandeling ter terechtzitting) doorgeven aan het openbaar ministerie. De strafbeschikking herleeft dan weer.

Tijdelijke verblijfsvergunning en strafbeschikking ontvangen

Ik heb een boete gekregen van 210 euro voor winkeldiefstal. Nu staat er in de strafbeschikking dat een aantekening wordt gemaakt in de justitiële documentatie. Ik heb een verblijfsvergunning tot 2016. Wat voor consequentie heeft het nu voor mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Kennelijk beschikt u over een voorlopige verblijfsvergunning. Justitiële documentatie (een strafblad) kan hierop consequenties hebben. Wij adviseren u om gratis een advocaat bij u in de regio te raadplegen via deze website.

Dagtekening 17 dagen geleden, kan ik nog in verzet?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen, maar deze heb ik pas 2 weken na de dagtekening gevonden. Vandaag kwam ik er pas achter dat de dagtekening 17 dagen geleden was. Ik was een tijdje weg vanwege een trainingskamp. Het gaat om een verkeersboete en het bedrag bedraagt 450€. Op de strafbeschikking is echter aangegeven dat de geconstateerde snelheid 127 km/h is en de gecorrigeerde ook 127 km/h is. De geconstateerde snelheid zou echter 132 km/h moeten zijn. Kan ik nog in verzet gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij adviseren u om zo snel mogelijk in verzet te gaan en het onderstaande in uw verzetschrift uit te leggen.

Waar ontvang ik mijn strafbeschikking?

Enkele weken geleden ben ik aangehouden door de politie. Toen ik werd heengezonden vertelde de politieagent mij dat ik een strafbeschikking zou ontvangen. Ik sta op een ander andres (GBA) ingeschreven dan waar ik woon. Hoe kan ik voorkomen dat de strafbeschikking naar dat adres wordt gestuurd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uitgangspunt is dat de strafbeschikking wordt verzonden naar het adres waar u in de registers van de gemeente staat ingeschreven (GBA). Indien u bij de politie heeft verklaard dat u op een ander adres woonachtig bent dan waar u staat ingeschreven, dan is de officier van justitie verplicht om de strafbeschikking naar dit adres te verzenden. Zekerheidshalve kunt u een brief schrijven aan het CVOM en hierin aangeven dat, indien u een strafbeschikking wordt toegezonden, deze naar uw huidige adres moet worden verzonden.

Kan ik mijn verklaring nog inzien of opvragen?

Ik ben vorig jaar aangehouden en heb gister een strafbeschikking ontvangen van de officer van justitie. Ik heb destijds een verklaring afgelegd bij de politie, maar weet niet meer precies wat ik destijds heb verklaard. Kan ik mijn verklaring nog inzien of opvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u verzet tegen de strafbeschikking instelt via eersterechtshulp.nl stelt u niet alleen de wettelijke termijn voor verzet veilig, u ontvangt tevens een volledige kopie van uw strafdossier. Hierin zijn alle processtukken van uw dossier opgenomen, waaronder uw eigen verklaring. U kunt door verzet in te stellen tegen uw strafbeschikking via eersterechtshulp dus een kopie ontvangen van (onder andere) uw eigen verklaring.

Kan ik nog iets doen naast verzet instellen?

Kan ik nog iets doen nadat ik in verzet ben gegaan tegen een strafbeschikking. Ik vind het erg vervelend en wil graag mijn kant van het verhaal vertellen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u in verzet bent gegaan tegen een strafbeschikking ontvangt u binnen enkele maanden een schriftelijke reactie van de officier van justitie. Tot die tijd kunt/hoeft u niets te doen.

Straf accepteren na bekentenis

Een maand geleden ben ik in de fout gegaan en opgepakt. Ik heb hier gisteren een strafbeschikking voor gekregen. Ik ben het er mee eens dat ik een straf krijg maar ben het niet eens met de hoogte van de taakstraf. Een vriend van mij is namelijk een keer voor hetzelfde opgepakt en hij kreeg alleen een boete. Ik wil in verzet gaan tegen de strafbeschikking maar weet niet of dit zin heeft. Ik heb namelijk bij de politie bekend dat ik het heb gedaan en dit is opgeschreven. Heeft het nu nog wel zin om in verzet te gaan of kan ik het beste de taakstraf die in de strafbeschikking staat accepteren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ondanks uw bekentennis heeft het wel degelijk zin om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. De officier van justitie zal nogmaals uw zaak bestuderen en een reactie geven. Indien deze besluit om uw zaak aan de rechter voor te leggen (doormiddel van een oproeping verdachte na ingesteld verzet) kunt u via onze advocaten-zoekmachine gratis een advocaat raadplegen. De advocaat zal op basis van uw strafdossier bekijken en aangeven wat uw kansen en mogelijkheden zijn. Omdat rechters en officieren verschillende strafrichtlijnen hanteren is het van belang dat u een advocaat raadpleegt die u kan vertellen of de straf die in de strafbeschikking staat gunstig is of dat u beter naar de rechter kunt gaan. Deze informatie is onmisbaar om een goede beslissing te kunnen nemen ten aanzien van het wel of niet accepteren van de strafbeschikking.

Verzet na inzien dossier intrekken

Ik ben online in verzet gegaan tegen een strafbeschikking die ik 2 maanden geleden heb ontvangen. Ik heb mijn dossier ontvangen en mijn zaak met een advocaat over de telefoon besproken. Hij heeft mij uitgelegd wat mijn mogelijkheden en kansen zijn. Ik heb er lang over nagedacht en wil bij nader inzien toch mijn verzet tegen de strafbeschikking intrekken? Kunt u mij vertellen bij welke instantie ik dit kan doen en welke gegevens die in de brief van de strafbeschikking staan ik dan moet doorgegeven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw verzet tegen een strafbeschikking intrekken door een brief te sturen naar het volgende adres: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, Afdeling Straf, Postbus 8267, 3503 RG Utrecht. Geef in deze brief aan dat u uw verzet tegen de strafbeschikking wilt intrekken en voeg uw verzetschrift of strafbeschikking toe. U dient na intrekking van het verzet binnen 2 weken aan de in de strafbeschikking opgelegde straf te voldoen. Wij raden u echter aan om eerst even de reactie van de offcier van justitie op uw verzet af te wachten. Wellicht kiest de officier ervoor om uw zaak alsnog te seponeren.

Hoeveel mensen gaan in verzet?

Hoeveel strafbeschikkingen worden er per jaar uitgevaardigd? En gaan er veel mensen tegen een strafbeschikking in verzet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In 2011 werden er ongeveer 80.000 strafbeschikkingen uitgevaardigd door het OM. Voor de overheid is het uitvaardigen van strafbeschikkingen een belangrijk instrument om de rechtspraak te ontlasten. Slechts 6% van de mensen die een strafbeschikking ontvangt gaat hier tegen in verzet.

Verkeerde dagtekening datum

Ik heb vandaag een strafbeschikking ontvangen en bij "datum dagtekening" staat de datum van aanstaande woensdag?! Iemand vertelde mij dat vormfouten kunnen leiden tot een vrijspraak. Klopt dat en is de strafbeschikking wel rechtsgeldig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op iedere strafbeschikking staat een 'datum dagtekening'. De reden hiervan is, dat de termijn van 14 dagen waarbinnen u verzet kan instellen tegen de strafbeschikking op die datum ingaat. Het is niet ongebruikelijk dat deze datum later is dan de datum waarop u de strafbeschikking heeft ontvangen. Er wordt door het Openbaar Ministerie rekening gehouden met een mogelijke vertraging bij de postverwerking. Helaas voor u kan dit niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. U kunt overigens altijd gratis een advocaat raadplegen uit de advocaten-zoekmachine. Mogelijk dat de advocaat een vormfout in uw dossier aantreft.

Schadevergoeding als de strafbeschikking is ingetrokken

Ik heb via eersterechtshulp.nl verzet ingesteld tegen een strafbeschikking. Vandaag heb ik een brief ontvangen van de officier van justitie waarin staat dat de strafbeschikking is ingetrokken. Maar ik heb twee dagen op het politiebureau gezeten na mijn aanhouding. Kan ik hiervoor een schadevergoeding krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Gefeliciteerd dat uw strafbeschikking is ingetrokken. U bent nu niet langer verdachte en u houdt geen strafblad over aan deze zaak. Nu de strafzaak tegen u is geseponeerd, kunt u een schadevergoeding vragen voor de dagen dat u op het politiebureau heeft gezeten. De standaard vergoeding hiervoor is EUR 105,- per dag. Een advocaat kan namens u een verzoekschrift indienen om de schadevergoeding op te eisen. De advocaat krijgt voor het indienen hiervan een standaard bedrag van de Nederlandse staat. De advocaat hoeft hiervoor dus geen kosten in rekening te brengen bij u. Met behulp van de advocaten-zoekmachine van eersterechtshulp kunt u gratis een advocaat raadplegen die u hierbij kan helpen.

Termijn behandeling verzet

Binnen welke periode moet een verzet tegen een strafbeschikking worden behandeld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afhankelijk van de drukte bij het OM, ontvangt u binnen enkele maanden na uw verzet tegen de strafbeschikking een schriftelijke reactie van de officier van justitie. Er zijn drie reacties mogelijk. Reactie 1: De officier van justitie trekt uw strafbeschikking in. De strafvervolging wordt beëindigd, u bent onschuldig. Reactie 2: De officier van justitie wijzigt de strafbeschikking. U krijgt een nieuw strafvoorstel. Dit is altijd een lagere straf. Reactie 3: De officier van justitie legt uw zaak voor aan de rechter. U krijgt hiervoor een oproeping verdachte na ingesteld verzet.

Strafdossier opvragen n.a.v. strafbeschikking

Ik heb in juli 2012 (helaas niet via jullie website) verzet ingesteld tegen een strafbeschikking. Kan ik alsnog een kopie van mijn dossier krijgen? En hoe doe ik dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft altijd het recht om een kopie van uw strafdossier op te vragen. U kunt op twee manieren een kopie van uw strafdossier bemachtigen. 1. U kunt een brief schrijven aan het CVOM en verzoeken om een kopie van uw dossier. Het is van belang dat u in deze brief het CJIB nummer vermeldt welke op de strafbeschikking staat, alsmede uw naam en het adres waar het dossier naar toe moet worden gezonden. Het adres van het CVOM is: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie- Afdeling Straf- Postbus 8267- 3503 RG UTRECHT 2. U kunt gratis een advocaat uit onze advocaten-zoekmachine benaderen bij u in de buurt. De advocaat kan namens u de stukken opvragen, het dossier met u bespreken en indien u dat wenst met u mee gaan naar de strafzitting.

Verzet ingesteld zonder reden van verzet

Ik heb vorige week een strafbeschikking ontvangen en verzet ingesteld. Ik ben vergeten daarin te vermelden waarom ik het niet met de strafbeschikking eens ben. Heeft dit consequenties voor het verdere verloop van mijn strafzaak. Wordt mijn verzet nu wel in behandeling genomen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het belangrijkste is dat u tijdig verzet instelt tegen een strafbeschikking. In artikel 257e Wetboek van Strafvordering is bepaald dat bij het verzet tegen een strafbeschikking worden opgegeven: de naam van de verdachte, alsmede een nauwkeurige aanduiding of kopie van de strafbeschikking waartegen het verzet zich richt. Het niet vermelden van de redenen waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking heeft dus geen consequenties voor het verdere verloop van uw strafzaak.

Wanneer krijg ik bij een strafbeschikking een strafblad?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen waarin stond dat ik 96 euro boete diende te betalen. Ik heb het bedrag betaald, maar krijg ik nu ook een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een strafbeschikking kan, net als een transactie of een veroordeling door de rechter, worden opgenomen in uw Justitiële Documentatie (strafblad). Bij een strafbeschikking gebeurt dit over het algemeen als iemand een misdrijf heeft gepleegd of als een opgelegde boete voor een overtreding 100 euro of hoger is. Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. Uit uw vraag is niet af te leiden of u de strafbeschikking heeft ontvangen voor het plegen van een misdrijf of een overtreding. Indien het een overtreding betrof, dan is deze niet opgenomen in uw strafblad, aangezien de opgelegde boete niet hoger dan 100 euro is.

Datum boete komt niet overeen met datum

De datum op de uitgeschreven boete komt niet overeen met de datum op de definitieve strafbeschikking. Mag dat? Hoeveel tijd mag er tussen het gebeurde en de ontvangen strafbeschikking van het CJIB zitten? In ons geval zit er een half jaar tussen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De strafbeschikking welke u heeft ontvangen betreft een voorstel van de officier van justitie om de zaak af te doen. Wanneer daarin verkeerde gegevens staan opgenomen, betekent het niet dat de officier van justitie deze strafbeschikking niet aan u mag uitvaardigen. Echter, hetgeen u heeft opgemerkt is wel van groot belang wanneer u de zaak aan de rechter zou voorleggen. De rechter moet namelijk aan de hand van de bewijsmiddelen in het dossier beoordelen of er voldoende wettig bewijs is dat u het feit heeft gepleegd op de tenlastegelegde datum. Indien die datum onjuist is, moet de rechter u vrijspreken. U kunt, als u dat zelf niet reeds heeft gedaan, via de website van eersterechtshulp in verzet gaan tegen de strafbeschikking. U ontvangt dan het volledige dossier en na verloop van een aantal maanden vanzelf een oproep om bij de rechter uw verhaal te vertellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er zijn in beginsel geen tijdstippen gebonden aan het uitvaardigen van een strafbeschikking. Wel is het zo dat overtredingen na 3 jaren verjaren. Daarvan is helaas nog geen sprake.

Kan het OM bij verzet een hogere straf eisen?

In de bijlage van de strafbeschikking staat dat de officier van justitie mogelijk een hogere straf eist als ik in verzet ga. Is het dan wel verstandig om verzet in te stellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door te dreigen met een hogere straf, probeert de officier van justitie u ervan af te laten zien om verzet in te stellen. Het is echter de rechter die bepaalt welke straf u krijgt. Wanneer de rechter bepaalt dat u wel schuldig bent aan het strafbare feit, legt de rechter bijna altijd een lagere straf op, of een straf gelijk aan de strafbeschikking. Anders kan het zijn wanneer u bij de zitting niet komt opdagen. In dat geval heeft de rechter geen rekening kunnen houden met uw kant van het verhaal en komt het voor dat de rechter de officier van justitie volgt in de eis u een hogere straf op te leggen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet in verzet ga?

Als ik niet in verzet ga tegen de strafbeschikking, wat kunnen de consequenties hiervan zijn?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u geen verzet instelt tegen de strafbeschikking bent u schuldig aan het strafbare feit waarvan u wordt verdacht en krijgt u een strafblad. Hierdoor kunt u mogelijk bepaalde beroepen niet meer uitoefenen of zelfs uw baan verliezen.

Boete betaald maar onschuldig

Ik heb een strafbeschikking ontvangen maar ben onschuldig. De boete heb ik voor de zekerheid toch maar vast betaald. Maakt dat uit voor het verdere verloop van de procedure?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door de boete te betalen bekent u automatisch schuld aan het feit waarvan u werd verdacht. Betaal dus nooit de boete als u in verzet wilt gaan tegen een strafbeschikking. U bekent daarmee schuld aan het strafbare feit en kunt de zaak dan niet meer voorleggen aan de rechter.

Ben ik na mijn verzet nog steeds verdachte?

Als ik verzet instel tegen een strafbeschikking, ben ik dan nog steeds verdachte?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ja, door het uitvaardigen van de strafbeschikking laat de officier van justitie u weten dat er aanwijzingen zijn dat u mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Wanneer u het hier niet mee eens bent en verzet instelt, wordt de zaak voorgelegd aan de strafrechter. U blijft verdachte van een strafbaar feit totdat u door de rechter wordt vrijgesproken.

Hoe zorg ik dat ik niet langer verdachte ben?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen, waarop staat dat ik verdacht wordt van een strafbaar feit. Wat betekent dit en hoe zorg ik ervoor dat ik niet langer verdachte ben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een strafbeschikking ontvangt, betekent dit dat de officier van justitie van mening is dat er aanwijzingen zijn dat u mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over “een redelijk vermoeden van schuld”. Een verdachte wordt pas dader wanneer hij is veroordeeld door de rechter, of geen verzet instelt tegen een strafbeschikking. In uw geval is het verstandig om binnen veertien dagen verzet in te stellen. De officier kan naar aanleiding hiervan alsnog de strafbeschikking intrekken. In dat geval bent u dan niet langer verdachte. Wanneer de officier de strafbeschikking niet intrekt, wordt uw zaak behandeld door de rechter. Indien de rechter u vrijspreekt bent u niet langer verdacht van een strafbaar feit.

Moet je nog bij de rechter komen als de boete betaald is?

Mijn vriend heeft een strafbeschikking ontvangen. Als hij het bedrag betaalt dat op de strafbeschikking staat, hoeft hij dan niet meer bij de rechter te komen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Klopt. Als uw vriend het bedrag dat op de strafbeschikking staat overmaakt, dan is de zaak daarmee beëindigd.

Niet binnen 14 dagen verzet ingesteld vanwege vakantie

Tijdens mijn vakantie heb ik een strafbeschikking ontvangen. Op de strafbeschikking staat dat ik binnen 14 dagen verzet had moeten instellen. Dat red ik nu niet meer. Kan ik nu nog iets doen tegen deze strafbeschikking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U dient binnen 14 dagen nadat u een strafbeschikking heeft ontvangen hiertegen verzet in te stellen. In uw geval is deze termijn pas aangevangen nadat u van vakantie bent teruggekomen. U kunt dus nog in verzet gaan tegen de strafbeschikking. Geeft u in het verzetschrift dan wel uitdrukkelijk aan dat u vanwege uw vakantie niet eerder op de hoogte was van de strafbeschikking. Tevens is het aan te raden om enig bewijs hiervan mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een vliegticket of hotelreservering, waaruit blijkt dat u op vakantie was. In dat geval is er sprake van verschoonbare termijnoverschrijding en wordt uw verzet tegen de strafbeschikking alsnog in behandeling genomen.

Moet ik de boete betalen als ik in verzet ga?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen waarin staat dat ik € 500 moet betalen. Ik ben het hier niet mee eens. Moet ik dit ook betalen als ik in verzet ga tegen de strafbeschikking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u in verzet gaat tegen een strafbeschikking dan hoeft u de boete van € 500 niet te betalen. Het is belangrijk dat u dit ook niet doet. Indien u verzet instelt, maar de boete ook betaalt, dan wordt uw verzetschrift niet in behandeling genomen en bent u niet-ontvankelijk. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u binnen 5 minuten verzet indienen bij het Openbaar Ministerie tegen een strafbeschikking.

Binnen hoeveel dagen moet ik verzet instellen?

Ik heb een strafbeschikking ontvangen, binnen hoeveel dagen moet ik verzet instellen tegen deze strafbeschikking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U dient binnen 14 dagen na ontvangst van een strafbeschikking hiertegen verzet in te stellen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u binnen 5 minuten verzet indienen bij het Openbaar Ministerie tegen een strafbeschikking.