Ontslag op staande voet

Gratis gesprek advocaat bij ontslag op staande voet 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ontslag op staande voet en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet wordt om dringende redenen een arbeidsovereenkomst per direct opgezegd. Meestal gebeurt dit door de werkgever. Een dringende reden kan zijn dat de werknemer zich ernstig heeft misdragen. De werkgever is verplicht om onmiddellijk tot ontslag op staande voet over te gaan indien die concludeert dat daar een dringende reden voor is. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij ontslag op staande voet?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontslag op staande voet. Door een ontslag op staande voet verliest de werknemer zijn recht op een WW-uitkering, dit omdat zijn werkloosheid aan hem te wijten is. De reden van ontslag moet direct door de werkgever worden vermeld. Indien geen sprake is van een geldige reden kan de werknemer het ontslag aanvechten(vernietigen).

Elk ontslag op staande voet is gebonden aan een drietal regels:

 • Er moet sprake zijn van een dringende reden
 • Deze dringende reden is de werknemer direct medegedeeld
 • Het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden (dus niet na enkele dagen of weken, maar direct na het incident of de verweten gedraging)

Schending van een van deze regels kan leiden tot vernietigbaar ontslag. U heeft voor deze procedure een (pro deo) advocaat nodig. Een (pro deo) advocaat dient dan voor u een verzoekschrift in bij de kantonrechter (binnen 2 maanden). 

Er zijn verschillende voorbeelden te bedenken van situaties, waarin aan deze drie regels wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een diefstal van apparatuur bij uw werkgever. Een werkgever dient het bewijs direct veilig te stellen, u hiervan op de hoogte te brengen en u vervolgens een ontslag op staande voet aan te bieden. Gaat het echter slechts om een verdenking van diefstal, dan is een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd in veel gevallen. U kunt het ontslag in zo’n geval aanvechten. Ook een handgemeen met een collega kan een reden voor een ontslag op staande voet zijn, afhankelijk van de exacte aard hiervan. 

Zoals reeds genoemd is het verstandig u bij te laten staan door een ervaren (pro deo) advocaat, wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet. Mogelijk heeft uw werkgever het recht niet u op deze wijze te ontslaan. Om uw positie zo goed mogelijk te kunnen verdedigen, wilt u er zeker van zijn dat een raadsman of raadsvrouw ervaring heeft met de behandeling van vergelijkbare zaken. Gebruik de zoekmachine op deze website om een (pro deo) advocaat te vinden, die vaker cliënten bijgestaan heeft welke geconfronteerd werden met een ontslag op staande voet. Let bij het vergelijken van de verschillende professionals op deze website op hun expertisegebied. Het zegt iets over de zaken die zo’n (pro deo) advocaat veelal behandelt. Op het profiel van een raadsman of raadsvrouw kunt u direct een gratis kennismaking aanvragen. 


Overheidsvergoeding bij advies advocaat 

Advies van een advocaat bij een ontslag op staande voet kan hoge kosten met zich meebrengen. Datzelfde geldt voor de ondersteuning van een advocaat bij een gerechtelijke procedure volgend op dit advies. U hoeft deze kosten niet altijd zelf te dragen; mogelijk komt u in aanmerking voor een overheidsvergoeding. We spreken hier over pro deo rechtshulp, waarbij u slechts een beperkte eigen bijdrage betaalt. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw bruto jaarinkomen en eigen vermogen. Een pro deo advocaat kan u hierover adviseren.


Kosten hulp bij ontslag op staande voet declareren bij verzekeraar 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten in het verleden? Kijk de dekking van uw verzekering en eventuele aanvullende modules na, om te zien of de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een ontslag op staande voet gedekt worden. Houd er rekening mee, dat u een verzekeraar formeel om toestemming moet vragen voordat u een advocaat inschakelt. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over ontslag op staande voet gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ontslag op staande voet. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik heb iets gestolen op het werk, word ik nu direct ontslagen?

Ik ben zo dom geweest om wat te stelen van mijn werkgever; een telefoon uit de voorraadkast. Nu vrees ik dat ik een ontslag op staande voet krijg. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever heeft in verschillende situaties de mogelijkheid om over te gaan op een ontslag op staande voet. Diefstal kan een dringende reden zijn, die een ontslag op staande voet mogelijk maakt. Belangrijk hierbij is dat een werkgever deze reden direct kenbaar maakt bij het opleggen van een ontslag. Daarbij mag er maar een beperkte periode tussen het moment waarop de diefstal plaatsvond en het daadwerkelijke ontslag zitten. Schakel een (pro deo) advocaat in, wanneer u het gevoel heeft niet eerlijk behandeld te worden door uw werkgever. 

Kan mijn werkgever mij schorsen gedurende een onderzoek?

Ik vrees dat ik op staande voet wordt ontslagen. Mijn werkgever heeft aangegeven een onderzoek te verrichten en mij gedurende die tijd te schorsen. Hoelang mag dit onderzoek duren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, die elders op deze webpagina te vinden zijn. Eén van die voorwaarden houdt in dat de werkgever direct tot ontslag moet overgaan indien hij daar reden toe ziet. Dat betekent echter niet dat de werkgever niet eerst onderzoek kan laten verrichten. De werkgever kan van deze gelegenheid gebruik maken om te onderzoeken of een ontslag op staande voet daadwerkelijk aan de orde is. In dit geval is de werkgever verplicht om voortvarend te handelen. Dit betekent dat er snel moet worden gehandeld en de benutte tijd ook verantwoord moet kunnen worden. Een exacte duur is echter niet op voorhand te bepalen. Heeft u het idee dat uw werkgever u ten onrechte (te lang) heeft geschorst? Neem dan een advocaat in de arm via deze website en/of laat een gratis contactverzoek achter om goed geïnformeerd te worden.

Zijn mijn persoonlijke omstandigheden van belang in het kader van ontslag op staande voet?

Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst opgezegd middels ontslag op staande voet. Hij heeft naar mijn mening echter geen rekening gehouden met mijn persoonlijke omstandigheden. Is hij hiertoe verplicht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever moet aan drie vereisten voldoen om een werknemer rechtsgeldig op staande voet te ontslaan: er moet sprake zijn van een dringende reden, de werkgever moet onverwijld opzeggen en dat moet hij doen onder onverwijlde mededeling van die dringende reden. Hoewel dit cumulatieve vereisten zijn (er moet aan alle vereisten worden voldaan), zijn het niet de enige factoren waar de werkgever rekening mee moet houden. Bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde gedraging van de werknemer een dringende reden oplevert, moet de werkgever namelijk rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan de arbeidsduur, de leeftijd, privéomstandigheden, psychische factoren enzovoort. Al deze verschillende persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen in de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden. Zo zal de gedraging van een werknemer die al twintig jaar in dienst is, bijna met pensioen gaat en een hoge hypotheekschuld heeft, minder snel een dringende reden opleveren dan het geval zou zijn bij een jonge werknemer die net in dienst is en bovendien geen schulden heeft. Heeft u het idee dat uw ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is? Neem dan contact op met één van de advocaten op deze website. Dien een contactverzoek in zodat er contact met u wordt opgenomen.

Zijn dringende redenen voor mijn werkgever om over te gaan op ontslag op staande voet wettelijk vastgelegd?

Ik vrees dat mijn werkgever van plan is om mij op staande voet te ontslaan. Welke gedragingen leveren een dringende reden op om mij daadwerkelijk op staande voet te kunnen ontslaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De werkgever kan de werknemer alleen op staande voet ontslaan indien er sprake is van een dringende reden. De wet noemt in artikel 678 Burgerlijk Wetboek 7 een opsomming van bepaalde dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen, zoals diefstal, dronkenschap en bedreiging. Deze lijst bevat echter geen limitatieve opsomming, waardoor ook andere gedragingen een dringende reden kunnen opleveren. De wetgever heeft met de lijst slechts geprobeerd een richting te bieden aan partijen. Een dringende reden is een situatie waarin niet van de werkgever kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Deze vraag is dus bepalend voor het beoordelen van een gedraging. In deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden van het geval worden betrokken. Voorbeelden daarvan zijn eerdere aanmaningen van de werkgever, de ernst van de gedraging(en) en de aard van de dienstbetrekking. Ook zijn de persoonlijke omstandigheden van belang, waarover een apart vraag en antwoord is gepubliceerd op deze webpagina. Heeft u het idee dat uw werkgever u niet rechtsgeldig op staande voet heeft ontslagen? Neem dan contact op met één van de advocaten via deze website. Dien een contactverzoek in zodat er contact met u wordt opgenomen. 

Kan ik als werknemer ontslag op staande voet nemen?

Ik heb het idee dat er een dringende reden bestaat om op te stappen als werknemer. Bestaat deze mogelijkheid voor de werknemer?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan indien een dringende reden dit rechtvaardigt en de werkgever aan de overige vereisten voldoet. De tegenhanger van dit ontslag op staande voet noemt men ‘opstappen op staande voet’ of ‘ontslag op staande voet nemen’. In dat geval is het niet de werkgever, maar de werknemer die de arbeidsovereenkomst beëindigt. De wet noemt verschillende dringende redenen die de werknemer in staat stellen om ontslag op staande voet te nemen. Gedacht kan worden aan een werkgever die niet voldoet aan de loonbetalingsverplichting of een werkgever die zijn werknemer ernstig in gevaar brengt. De voorbeelden die de wet noemt zijn niet limitatief opgesomd. Dat betekent dat ook andere gedragingen een dringende reden kunnen opleveren om ontslag op staande voet te nemen. Wederom geldt het criterium dat niet van de werknemer kan worden verwacht dat hij of zij het dienstverband laat voortduren. Indien er aan dit vereiste is voldaan, kan de werknemer ontslag op staande voet nemen. Heeft u het idee dat er een dringende reden bestaat om ontslag op staande voet te nemen en heeft u behoefte aan rechtsbijstand? Neem dan via deze website gratis contact op met een advocaat.

Kan ik direct ontslagen worden als ik gelogen heb?

Ik heb tegen mijn manager wat anders gezegd, dan daadwerkelijk het geval was. Hiermee hoopte ik meer salaris te krijgen. Nu heb ik spijt; dreigt ontslag op staande voet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever kan een medewerker op staande voet ontslaan wanneer deze iets steelt, wanneer deze een collega of klant mishandelt of bijvoorbeeld wanneer er sprake is van leugens of bedrog. Uw situatie valt binnen die laatste categorie, waardoor een ontslag op staande voet dreigt op het moment dat uw leugen ontdekt wordt. Het is verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat, om te kijken wat u in de ontstane situatie het beste kunt doen.

Kan ik een medewerker direct ontslaan?

Een medewerker binnen mijn organisatie presteert onvoldoende. Kan ik deze morgen direct ontslaan, of moet ik een lange procedure volgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een ontslag op staande voet is niet zonder meer mogelijk voor werkgevers; een werknemer is in beginsel goed beschermd door de Nederlandse wet- en regelgeving. Om over te kunnen gaan tot een ontslag op staande voet moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag en moet deze reden zijn medegedeeld aan de werknemer. Een voorbeeld hiervan is diefstal van bedrijfsbezittingen. Daarbij moet het ontslag vrijwel direct volgen op het incident. U kunt niet meerdere weken wachten. Een (pro deo) advocaat kan uw organisatie bijstaan, wanneer u meer wilt weten over uw rechten en plichten bij het ontslaan van personeel.

Onterecht ontslag op staande voet, hoe los ik het op?

Ik ben door mijn werkgever op staande voet ontslagen. Daar ben ik het niet mee eens, ik heb niets verkeerd gedaan. Wat kan ik doen om de situatie op te lossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Verzamel bijvoorbeeld meer informatie over de redenen dat u op staande voet ontslagen bent en neem een (pro deo) advocaat in de arm, om u meer te laten vertellen over uw rechten bij een ontslag op staande voet. Wanneer mag een werkgever hiertoe besluiten? Een (pro deo) advocaat zal u meer vertellen over de juridische stappen die u kunt zetten, wanneer het ontslag op staande voet inderdaad niet juist blijkt te zijn.

Ik ben ontslagen omdat ik mijn leidinggevende uitschold, wat nu?

Ik heb een ontslag op staande voet gekregen, nadat ik mijn leidinggevende heb uitgemaakt voor “hoer”. Mag mijn werkgever mij wel op staande voet ontslaan om deze reden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende situaties waarin een werkgever over kan gaan tot een ontslag op staande voet. De werkgever dient hierbij aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo moet de tijdsperiode tussen het incident en het moment van ontslag zo kort mogelijk zijn. In de situatie die u beschrijft is een ontslag op staande voet niet altijd terecht; een officiële waarschuwing kan volstaan. Het is aan de rechter om te bepalen of u in uw gelijk staat. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u het ontslag op staande voet juridisch aan wilt vechten.

Ontslag op staande voet naar meerdere keren ziek te zijn geweest, wat nu?

In de afgelopen maanden heb ik mij meermaals ziek moeten melden. Nu kiest mijn werkgever voor een ontslag op staande voet. Mag dit wel in deze situatie? Ik kan er niks aan doen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever kan niet zonder meer voor een ontslag op staande voet kiezen, wanneer deze ontevreden is over het functioneren van een medewerker. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om tot een ontslag op staande voet over te kunnen gaan. In de situatie die u beschrijft is het verstandig advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat. Door verder in te zoomen op uw situatie en deze naast de geldende wet- en regelgeving te leggen, bepaalt de raadsman of raadsvrouw welke juridische vervolgstappen u zou kunnen overwegen om het ontslag op staande voet aan te vechten.

Kan ik nog iets beginnen tegen een ontslag op staande voet?

Mijn werkgever heeft mij mijn ontslag op staande voet aangeboden. Volgens mijn werkgever ben ik betrokken geweest bij een onaanvaardbaar, zeer ernstig incident. Ik vind dit wel meevallen. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij ontslag op staande voet kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een procedure te starten bij de kantonrechter. Om uw zaak kracht bij te zetten en vooraf te onderzoeken of een dergelijke procedure nuttig kan zijn, is het raadzaam u bij een ontslag op staande voet juridisch bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze informeert u over de te volgen procedure en staat u bij tijdens de zitting. De kantonrechter kan een ontslag op staande voet vernietigen. Daarbij komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding, wanneer u ten onrechte ontslagen bent.

Ontslag op staande voet na incident van maanden geleden, mag dat?

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen. De reden hiervoor is een incident van enkele maanden geleden. Mag ik zo lang na het incident nog wel op staande voet worden ontslagen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een ontslag op staande voet is niet zonder meer mogelijk; als werknemer bent u in beginsel goed beschermd. U doet er verstandig aan om op korte termijn een (pro deo) advocaat om advies te vragen. Deze beoordeelt uw specifieke casus en controleert of uw werkgever zich aan de geldende wet- en regelgeving heeft gehouden bij uw ontslag op staande voet. Wanneer van dat laatste geen sprake is, zal de (pro deo) advocaat u van advies voorzien over de wijze waarop u om zou moeten gaan met de kwestie. Mogelijk kunt u juridische stappen zetten om uw ontslag aan te vechten.

Mag ik medewerker op staande voet ontslaan bij onrechtmatig internetgebruik?

Een van de medewerkers in mijn winkel is regelmatig aan het internetten onder werktijd. Is dit voldoende reden voor een ontslag op staande voet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op voorhand valt niet met zekerheid te stellen of een ontslag op staande voet in de door u voorgelegde casus juridisch gezien stand zal houden. U kunt een (pro deo) advocaat inschakelen, om u te laten adviseren over uw mogelijkheden om de betrokken medewerker te ontslaan. Een ontslag op staande voet heeft een grote impact en is lang niet altijd mogelijk. Zo geldt specifiek voor uw situatie onder meer dat er een duidelijk internetreglement moet bestaan. Daarbij moet voldoende kunnen worden aangetoond dat de medewerker zich hier niet aan heeft gehouden.

Ontslag na slaan van een collega, mag dat?

Een medewerker heeft een andere collega geslagen tijdens kantoortijden. Mag ik deze medewerker met een ontslag op staande voet laten vertrekken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een ontslag op staande voet is niet zonder meer mogelijk. Er moet voldoende aangetoond zijn, dat de medewerker een collega geslagen heeft. In welke mate beschikt u over het bewijsmateriaal om dit aan te kunnen tonen, mocht de hierbij betrokken medewerker het ontslag op staande voet aanvechten? Wanneer u een ontslag op staande voet overweegt is het verstandig dit vooraf te bespreken met een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

Mijn werkgever was laatst niet helemaal tevreden over hoe iets was gegaan binnen het bedrijf. Toen riep hij naar mij dat hij mij op staande voet zou ontslaan als ik nog eens iets over het hoofd zou zien. Maar het ging helemaal niet om een ernstige vergissing. Volgens mij zoekt hij gewoon een reden om van mij af te kunnen komen. Kan mijn werkgever mij eigenlijk wel zomaar ontslaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op staande voet ontslag kan niet zomaar. Daarvoor moet worden voldaan aan drie voorwaarden: 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden; 2. Die reden moet direct aan de werknemer worden bekendgemaakt; 3. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever direct nadat de reden voor ontslag zich heeft voorgedaan moet overgaan tot ontslag. Als uw werknemer niet al deze formaliteiten in acht heeft genomen, is het ontslag vernietigbaar. U kunt dan als werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als u op staande voet ontslag wilt aanvechten bij de rechter.