Transitievergoeding - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij een transitievergoeding 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een onderhandeling over een transitievergoeding en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding (vergoeding bij ontslag) is sinds 1 juli 2015 in werking getreden en is bedoeld ter compensatie voor het ontslag. Hierbij moet het de overgang vergemakkelijken naar een andere baan. De transitievergoeding wordt toegekend aan een werknemer die tenminste 24 maanden een arbeidsovereenkomst heeft (voor bepaalde of onbepaalde tijd). De werknemer moet minstens 12 uur per week gewerkt hebben en de leeftijd van 18 maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Dit geldt voor het ontslag van rechtswege, het opzeggen met toestemming van het UWV, wanneer de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden en bij opzegging met wederzijds goedvinden en er een vaststellingsovereenkomst is. De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding indien de beëindiging het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Indien de werkgever failliet gaat is er ook geen transitievergoeding bij ontslag verschuldigd aan de werknemer.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De werknemer die een dienstverband tot 10 jaar heeft ontvangt een derde van een maandsalaris voor elk jaar dat hij in dienst geweest is. Voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan 10 jaar geduurd heeft, ontvangt de werknemer een half maandsalaris. De werknemer die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is, krijgt een maandsalaris per dienstjaar. Het maximum van de vergoeding bij ontslag bedraagt € 75.000,- of maximaal 1 jaarsalaris indien dat meer dan € 75.000,- bedraagt. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers gelden iets andere regels. Voor hen worden de jaren voor 1 mei 2013 niet meegenomen in het berekenen van de vergoeding bij ontslag indien sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een transitievergoeding  

Wanneer u ontslagen wordt, heeft u het recht op een transitievergoeding. Een (pro deo) advocaat kan helpt u uw belangen te behartigen bij het vaststellen van de transitievergoeding voor uw specifieke situatie. Hierin spelen verschillende factoren een rol; denk aan uw leeftijd, het aantal jaar wat u voor een werkgever gewerkt heeft, uw huidige salaris, enzovoorts. De werkgever en werknemer kunnen samen overeenkomen dat bepaalde kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit is niet zonder meer mogelijk. Een werknemer moet hiervoor schriftelijk toestemming verlenen aan diens werkgever. Een (pro deo) advocaat kan u helpen met onderhandelen en overziet voor u alle risico’s. Bij zaken gerelateerd aan een transitievergoeding staat een (pro deo) advocaat niet uitsluitend werknemers bij; ook voor een werkgever kan de hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. De (pro deo) advocaat legt u als werkgever uit met welke wet- en regelgeving rekening gehouden dient te worden. 


Overheid biedt u mogelijk vergoeding bij hulp rond transitievergoeding 

Kiest u voor de hulp van een advocaat bij conflicten rondom een transitievergoeding, dan komt u mogelijk in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Er gelden een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om hier gebruik van te kunnen maken. Zo mag uw bruto jaarinkomen niet boven de €29.600 liggen, evenals dat uw eigen vermogen niet te groot mag zijn. Laat u hierover adviseren door een pro deo advocaat tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek. Houd rekening met het gegeven, dat niet iedere advocaat pro deo rechtshulp aanbiedt. Vink de optie “PRO DEO” aan binnen de zoekmachine.


Kosten hulp advocaat bij transitievergoeding declareren bij verzekeraar 

Mensen met een rechtsbijstandverzekering kunnen de gemaakte kosten voor de ondersteuning van een advocaat rond een transitievergoeding mogelijk declareren. Let erop dat dit uitsluitend mogelijk is, wanneer u voorafgaand aan de hulp van een advocaat om toestemming heeft gevraagd bij de verzekeraar. Dit is in de meeste gevallen slechts een formaliteit. U heeft altijd het recht zelf een advocaat te kiezen. 


Wat houdt een gratis gesprek over een transitievergoeding in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met het uitonderhandelen van een transitievergoeding. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een onderhandeling over een transitievergoeding. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Transitievergoeding - Vanaf wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Ik werk sinds enkele maanden bij mijn nieuwe werkgever, maar ik heb het niet naar mijn zin. Heb ik recht op een transitievergoeding als ik nu opzeg?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het recht op een transitievergoeding hangt niet af van de lengte van uw dienstverband. Voorheen was dit anders, maar sinds enkele jaren heeft u vanaf uw eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar. Indien u korter dan een jaar werkzaam bent, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Heeft u het idee dat de werkgever zich niet aan zijn/haar verplichtingen ten aanzien van de transitievergoeding houdt? Raadpleeg dan een van onze gespecialiseerde advocaten. 

Transitievergoeding - Hoe hoog bedraagt mijn transitievergoeding?

Mijn werkgever heeft aangegeven mijn arbeidsovereenkomst niet te gaan verlengen. Ik heb begrepen dat ik recht heb op een transitievergoeding. Hoe hoog bedraagt die transitievergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Hoewel de vraag of u recht heeft op een transitievergoeding niet afhangt van de lengte van uw dienstverband, geldt dat wel voor de hoogte van de vergoeding. De transitievergoeding is namelijk hoger naarmate u langer in dienst bent (geweest). Hierbij geldt dat de transitievergoeding wordt berekend door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met een derde van het maandsalaris. De resterende tijd die korter is dan een jaar, wordt naar rato berekend. 

Transitievergoeding - Transitievergoeding bij tijdelijk contract

Ik ben al bijna 2 jaar werkzaam bij mijn werkgever op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Is het nu eigenlijk zo dat ik recht heb op een transitievergoeding als het contract zou worden beëindigd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op een transitievergoeding kunnen ook werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanspraak maken, indien zij twee jaar of langer in dienst zijn bij de werkgever. Het is niet van belang of de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege wordt beëindigd. Neem contact op met een (pro deo) advocaat als u meer vragen heeft over uw transitievergoeding of uw tijdelijke arbeidsovereenkomst.