Verduistering - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over verduistering

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van verduistering en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is verduistering?

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Verduistering is het anders dan door een misdrijf, opzettelijk toe-eigenen van goederen die van een ander zijn. waarover je legaal mocht beschikken opzettelijk voor jezelf te gaan houden als eigenaar. Een voorbeeld van verduistering is het niet terugbrengen van een huurauto naar de garage. In beginsel is de auto gehuurd en mag de huurder de auto gebruiken en mee naar huis nemen. Maar indien de huurder besluit de auto niet meer terug te brengen naar de garage en in plaats daarvan deze voor zichzelf te gaan houden, is er sprake van verduistering. Voor verduistering is van belang dat er sprake is van opzet op het houden voor zichzelf / toe eigenen. Er is geen sprake van verduistering als iemand helemaal is vergeten om de auto terug te brengen. In dat geval ontbrak de opzet op het verduisteren van de auto.


Het verschil tussen diefstal en verduistering

Wanneer gekeken wordt naar de definities van diefstal en verduistering kunnen deze delicten op het eerste oog op elkaar lijken. Wanneer een persoon iets heeft verduisterd, wordt dit soms onterecht diefstal genoemd. Het verschil tussen diefstal en verduistering ziet erop dat er bij diefstal een goed wordt weggenomen van een ander, en bij verduistering was het goed al (legaal) onder de verdachte. Bij verduistering claimt de verdachte vervolgens het eigendom. 

Hierbij kan gedacht worden aan het volgende voorbeeld. Wanneer Peter de auto van Gerard meeneemt zonder toestemming, kan gesproken worden van diefstal. Wanneer Peter de auto van Gerard al onder zich heeft (door de auto te lenen) en deze niet meer teruggeeft, kan gesproken worden van verduistering.


Welke straf kun je voor verduistering krijgen?

In artikel 321 Wetboek van Strafrecht staat dat de maximale gevangenisstraf voor verduistering drie jaar is. Ook kan een geldboete worden opgelegd van de vijfde categorie. De praktijk wijst uit dat rechters vaak een werkstraf en/of een geldboete opleggen wanneer iemand voor verduistering wordt veroordeeld. De hoogte van de straf hangt onder meer af van de vraag of iemand eerder is veroordeeld voor verduistering en/of andere vermogensdelicten. Daarnaast is de (financiële of emotionele) waarde van het verduisterde goed van belang bij het bepalen van de hoogte van de straf. 


Welke strafverzwarende omstandigheden bestaan er voor verduistering?

Strafverzwarende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de maximumstraf wordt verhoogd. De strafverzwarende omstandigheden zijn als volgt:

 • Bij verduistering tijdens de uitoefening van een beroep (4 jaar);
 • Bij verduistering met de bedoeling om een terroristisch misdrijf voor te bereiden (4 jaar);
 • Bij verduistering tijdens de uitoefening van een beroep met de bedoeling om een terroristisch misdrijf voor te bereiden (5 jaar en 4 maanden);
 • Bij verduistering door een persoon die een bepaald bezit om goede redenen onder zich heeft, denk hierbij bijvoorbeeld aan een curator (5 jaar).

De poging tot verduistering

Het doen van een poging tot verduistering is strafbaar. De straf betreft 2/3e van de maximumstraf van het voltooide delict verduistering. Dit betekent dat op een poging tot verduistering een maximumstraf van 2 jaar staat.

Een poging tot verduistering houdt in dat er begonnen moet zijn met de uitvoering van de verduistering. 


Recidive van verduistering

Wanneer iemand eerder is veroordeeld voor verduistering, zal dit van invloed zijn op de strafmaat. Er is sprake van recidive wanneer een persoon meerdere keren een goed heeft verduisterd. Van belang hierbij is om te bepalen of de handelingen tot verduistering één voortgezette handeling zijn, of dat dit aparte handelingen zijn. Wanneer er sprake is van aparte handelingen zal de maximumstraf worden verhoogd met 1/3e. Wanneer er sprake is van een voorgezette handeling zal de maximumstraf niet verhoogd worden, maar zal de rechter het gegeven dat de verdachte meerdere keren een goed heeft verduisterd wel meenemen in de strafmaat.

Ook is er sprake van recidive wanneer iemand is veroordeeld voor verduistering, en zich daarna opnieuw schuldig maakt aan verduistering. De rechter zal in dit geval rekening houden met het feit dat de verdachte al eens eerder is veroordeeld voor verduistering. Het is aannemelijk dat de verdachte een hogere straf zal krijgen (bijvoorbeeld een taakstraf in plaats van geldboete). 

Wanneer recidive plaatsvindt binnen vijf jaar zal de maximumstraf ook met 1/3e verhoogd worden.


Vervolging bij verduistering kan worden voorkomen

Voor een veroordeling van verduistering is vereist dat wordt bewezen dat een goed opzettelijk is verduisterd. Een rechter kan iemand veroordelen voor verduistering indien kan worden bewezen dat diegene het goed opzettelijk voor zichzelf is gaan houden en niet van plan was deze terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Vaak is het van groot belang voor een verdachte al in een vroeg stadium inhoudelijk te verklaren wat er precies is gebeurd en waarom van verduistering geen sprake is. 

Wordt u verdacht van verduistering? Dan is het van belang om duidelijk te maken aan justitie en politie dat er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van het opzettelijk toe eigenen van het goed waarop de vermeende verduistering ziet. Bijvoorbeeld omdat er sprake is geweest van een bijzondere situatie als gevolg waarvan het goed niet (tijdig) is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag of en zo ja, welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor verduistering. Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 


Een (pro deo) advocaat kan bij verduistering:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van verduistering is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van verduistering wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Advocaatkosten vergoed krijgen bij zaak rond verduistering 

Schakelt u een advocaat in bij een zaak rond verduistering? Kijk in dat geval vooraf of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Het betekent dat u maar een klein deel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat zelf hoeft te betalen. Het overige deel wordt vergoed door de overheid. Op deze wijze is rechtshulp voor iedere burger toegankelijk. Een pro deo advocaat kan u bij een gratis eerste kennismaking meer vertellen over de voorwaarden die gelden voor het gebruik van pro deo rechtshulp. 


Wat houdt een gratis gesprek over verduistering in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over verduistering gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van verduistering. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Verduistering - Vergeten huurauto terug te brengen naar verhuurbedrijf

Ik heb een die gaat vraag over verduistering. Ik heb een auto gehuurd voor de periode van 5 tot 28 maart jl. Vanwege onvoorziene familieomstandigheden moest ik onverwacht naar het buitenland. Ik ben vergeten het verhuurbedrijf daarvan op de hoogte te brengen. Na 28 maart heeft het verhuurbedrijf – zowel telefonisch als per e-mail – geprobeerd om mij te bereiken. Kennelijk heeft het verhuurbedrijf verzocht de auto per direct te retourneren. Ook is een medewerker bij mijn woonadres van de geweest en deze heeft daar de auto zien staan. Ik heb daar allemaal niets van meegekregen. Begin april, toen ik weer in Nederland was, ben ik met de auto naar het bedrijf gereden om de deze terug te brengen en mijn excuses aan te bieden. Voor de ingang van het verhuurbedrijf ben ik door de politie aangehouden. Het bedrijf heeft aangifte gedaan tegen mij van verduistering en nu moet ik hiervoor voorkomen. Dit kan toch niet zomaar? Ik voel mij helemaal niet schuldig aan verduistering, het is nooit mijn bedoeling geweest de auto niet terug te brengen. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uit uitspraken van verschillende rechtbanken en gerechtshoven blijkt dat enkel het niet op tijd terugbrengen van een gehuurde auto niet automatisch verduistering oplevert in de zin van artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dit anders zijn. Als het juist is wat u schrijft, wordt u waarschijnlijk vrijgesproken van verduistering. In uw zaak is er geen sprake van omstandigheden die erop wijzen dat u de auto opzettelijk niet op tijd naar de verhuurder heeft teruggebracht. In het bijzonder nu u de auto relatief kort onder u heeft gehouden na het verstrijken van de huurtermijn. Gelet op het feit dat u bovendien (vermoedelijk) kunt onderbouwen waarom u onverwacht naar het buitenland moest, alsmede gelet op het feit dat u de huurauto begin april alsnog zelf heeft teruggebracht, moet u worden vrijgesproken. In uw situatie kan niet worden bewezen dat u zich de door u gehuurde auto opzettelijk wederrechtelijk heeft toegeëigend. U moet door de rechter van de tenlastegelegde verduistering worden vrijgesproken.

Verduistering - Wel of niet teruggeven van hond buurvrouw

Mijn buurvrouw heeft vorig jaar een hondje gekocht. Ik heb met haar afgesproken dat ik daarvoor zorg als zij niet thuis is. Mijn buurvrouw is nu ruim drie maanden voor haar werk in het buitenland. Ik vind dat zij de hond door haar vele afwezigheid verwaarloosd en wil de hond eigenlijk niet meer aan haar teruggeven. Ik weet ook zeker dat de hond liever bij mij blijft als de buurvrouw weer thuis thuis komt. Een vriendin zei tegen mij dat ik de hond wel moet teruggeven aan mijn buurvrouw als ze weer terug is, omdat ik anders schuldig ben aan verduistering. Dat kan toch niet kloppen? Als de hond ook liever bij mij woont dan bij mijn buurvrouw, dan moet daar toch naar worden gekeken en kan ik toch geen straf krijgen voor verduistering als ik besluit de hond niet terug te geven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ik ben bang dat uw vriendin gelijk heeft en u mogelijk zou kunnen worden vervolgd voor verduistering als u besluit om de hond te houden en niet terug te geven. Wanneer u besluit om de hond, zonder toestemming van de buurvrouw voor uzelf te gaan houden, is er sprake van verduistering. Omdat de hond 'eigendom' is van de buurvrouw, maakt het daarbij niet uit of de hond liever bij u is dan bij de buurvrouw. Het is dan ook verstandiger om hierover met uw buurvrouw in gesprek te gaan, dan dat uzelf en zonder overleg besluit om de hond toe te eigenen. In dat geval loopt u inderdaad en zoals uw vriendin aangaf het risico dat u wordt vervolgd en bestraft voor verduistering.  

Verduistering - Het lenen van een kledingstuk

Ik heb al enige tijd een kledingstuk van een vriendin op mijn kamer liggen, deze heb ik namelijk geleend. Ik heb niet het idee dat ze dit kledingstuk erg mist, want ze begint er nooit over. Kan ik vervolgd worden voor verduistering uiteindelijk als ik mij dit kledingstuk toe-eigen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zoals bovenstaand eerder is benoemd is er sprake van verduistering als het goed onder de verdachte is waarbij de verdachte, in deze casus, het kledingstuk opzettelijk toe-eigent. In enge zin kan gesteld worden dat hier sprake is van verduistering. Tot een vervolging zal het waarschijnlijk niet komen, aangezien er door middel van een gesprek met de betreffende vriendin het probleem opgelost zou kunnen worden (en omdat het om een enkel kledingstuk gaat (simplistisch voorbeeld)).

Verduistering - Niet terugbrengen van een boek

Ik heb onlangs een boek geleend van de bibliotheek, maar heb hem nog niet teruggebracht. Ik vind het zo’n leuk boek dat ik er eigenlijk over na zit te denken om het boek gewoon te houden.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door het toe-eigenen van het boek is hier sprake van verduistering. Echter wordt bij het verduisteren van een boek vaak geen aangifte gedaan en/of vervolging ingezet door het OM. Dit ligt anders wanneer u bijvoorbeeld een huurauto niet terugbrengt naar de verhuurder. U kunt ervan uitgaan dat de verhuurder aangifte jegens u doet van verduistering van de huurauto.

Verduistering - Kan ik zelfstandig besluiten om geleende spullen wat langer te houden?

Er moeten nog een aantal klussen worden uitgevoerd, waar ik wat gereedschap bij nodig heb. Kan ik zelfstandig besluiten om geleende spullen te houden, of is er dan sprake van verduistering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Men spreekt van verduistering, wanneer u opzettelijk en doelbewust geleende of gehuurde spullen achterhoudt voor de rechtmatige eigenaar. De situatie die u beschrijft kan door de rechter worden aangemerkt als een vorm van verduistering, dit is strafbaar. U doet er om deze reden verstandig aan contact te zoeken met de persoon of organisatie van wie u de voorwerpen leent. Geef aan dat u de spullen wat langer wilt lenen en bespreek de mogelijkheden onderling. U voorkomt zo een juridische procedure tegen u. Moet u zich toch verantwoorden voor mogelijke verduistering van spullen? Laat u in dat geval juridisch bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Verduistering - Geleende spullen een maand te laat teruggebracht, is dit strafbaar?

Ik heb een tijd terug spullen geleend en aangegeven deze na twee weken terug te zullen brengen. Dit werden uiteindelijk zes weken. Is er sprake van verduistering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of er sprake is van verduistering hangt van een aantal factoren af. Heeft u bijvoorbeeld tussentijds contact gehad met de persoon of organisatie waarvan u de goederen leende? Wat is er hierbij afgesproken? Ook speelt mee of u de goederen opzettelijk in uw bezit heeft gehouden, of dat u het terugbrengen hiervan domweg vergeten bent. In het eerste geval is er sprake van een (mogelijk) strafbaar feit, in het tweede geval niet. Een (pro deo) advocaat kan u persoonlijk adviseren over de risico’s die u in uw specifieke situatie loopt na het te laat terugbrengen van de geleende goederen.

Verduistering - Gereedschap kapot, kan ik dit weggooien als ik het geleend heb?

Ik heb een boormachine geleend van een vriend. Nu is het apparaat bij de uitvoering van een klus defect geraakt. Kan ik het apparaat weggooien, of is er dan sprake van verduistering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u zelfstandig zou besluiten het apparaat weg te gooien kan dit worden aangemerkt als verduistering. U bent niet de legaal eigenaar van het apparaat en hebt zodoende niet het recht te bepalen wat hiermee moet gebeuren, ook niet wanneer deze kapot is gegaan en daardoor niet meer kan worden gebruikt. U doet dit bij geleende of gehuurde voorwerpen altijd in overleg met de rechtmatig eigenaar hiervan. Geeft deze u toestemming het voorwerp weg te gooien? In dat geval kan er geen sprake zijn van verduistering.

Verduistering - PlayStation niet teruggebracht naar vriend, is dit strafbaar?

In het verleden heb ik een PlayStation in bruikleen gekregen van een vriend. Nu heb ik deze nooit meer teruggebracht en inmiddels geen contact meer met deze persoon. Is dit strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft kan er sprake zijn van verduistering. U heeft een product niet teruggegeven dat u rechtmatig tot uw beschikking had. Immers, de vriend heeft het product bewust aan u in bruikleen gegeven. Wanneer er geen afspraak gemaakt is over het teruggeven van het product, ligt een vervolging niet voor de hand. U mag het product echter niet van de hand doen; u dient het terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Zijn er wel afspraken gemaakt en heeft u zich daar niet aan gehouden? In dat geval kan dit worden aangemerkt als verduistering. Laat een (pro deo) advocaat uw zaak beoordelen om gezamenlijk te kijken wat een passend vervolg is.

Verduistering - Duur apparaat heb ik nooit teruggebracht, is dit een vorm van verduistering?

Een paar maanden geleden heb ik een duur apparaat geleend van iemand in de wijk. Nu heb ik dit apparaat nog steeds in mijn bezit. Kan dit als verduistering worden aangemerkt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een geleend goed bewust in uw eigen bezit houdt, kan dit worden aangemerkt als verduistering. In het bijzonder, wanneer eerder afgesproken is dat u het geleende goed binnen een specifieke periode terug zou geven. Is er geen sprake van opzet en bent u het terugbrengen van het geleende goed domweg vergeten, dan zal dit niet altijd worden aangemerkt als verduistering. U kunt een (pro deo) advocaat inschakelen om u te laten adviseren over de wijze waarop u het beste om kunt gaan met deze situatie.

Verduistering - Ga ik de gevangenis in als ik veroordeeld word voor verduistering?

Eerder ben ik zo dom geweest om een gehuurd goed niet terug te brengen. Nu heeft de verhuurder een melding ingediend bij de politie. Loop ik een groot risico op een gevangenisstraf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een veroordeling voor verduistering loopt u in theorie het risico op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Er geldt een maximale gevangenisstraf van drie jaar. In plaats van een gevangenisstraf kan de rechter besluiten u een geldboete op te leggen. Ook zal u in beide gevallen de door een verhuurder geleden schade moeten vergoeden. De verhuurder heeft het product in de periode dat u deze in uw bezit hield immers niet kunnen verhuren. Het is raadzaam om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in de arm te nemen, wanneer u verdacht wordt van verduistering.

Verduistering - Als ik een boek niet terugbreng naar de bibliotheek, is dat dan verduistering?

Ik heb recent een boek geleend bij de bibliotheek, maar deze nooit teruggebracht. Loop ik het risico veroordeeld te worden voor verduistering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U bent verplicht om een geleend goed terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, binnen de termijn die u onderling afgesproken heeft. Doet u dat niet, dan kan dit worden aangemerkt als verduistering. Of u daar ook daadwerkelijk voor veroordeeld zal worden, is van verschillende factoren afhankelijk. U doet er verstandig aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen, door het boek terug te brengen naar de bibliotheek. Wanneer zij melding maken van het incident bij de politie, kan een (pro deo) advocaat u juridisch bijstaan.