Huiselijk geweld

Gratis gesprek advocaat over huiselijk geweld 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van huiselijk geweld en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door (ex)partners, gezinsleden, familieleden en of huisvrienden van het slachtoffer. Kortom mensen uit de huishoudelijke sfeer. Het woord
‘huiselijk’ houdt niet in dat het geweld altijd thuismoet plaatsvinden. Het zegt enkel iets over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer, en niet over de plaats van het geweld. Huiselijk geweld kan zowel thuis als buiten het huis plaatsvinden. Bij huiselijk geweld is er meestal een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Bij huishoudelijk geweld kan het om verschillende soorten geweld gaan: lichamelijk, psychisch en/of seksueel. Huiselijk geweld kan bestaan uit verschillende vormen, waarbij gedacht kan worden aan partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij huiselijk geweld kan het gaan om opzettelijk geweld maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan ook zo zijn dat mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aankunnen en dit zich vervolgens uit in huishoudelijk geweld. 


Verdacht van huiselijk geweld?

Wanneer u als verdachte bent aangemerkt van huiselijk geweld, zal u waarschijnlijk worden gehoord. Dit verhoor zal door de politie worden afgenomen op het politiebureau. Hierbij is het verstandig om u bij te laten staan door een advocaat, zodat u goed zal worden geadviseerd om bijvoorbeeld te verklaren of juist te zwijgen.


Voorlopige hechtenis

Als er geen gronden bestaan voor voorlopige hechtenis, wordt een verdachte vrijgelaten. Hierna kan de verdachte een dagvaarding of een oproeping krijgen voor een (OM) zitting. Indien er wel gronden zijn voor voorlopige hechtenis, vaak bij ernstige zaken, wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris.  Wanneer er redenen zijn om de voorlopige hechtenis te schoren, zullen hier wel een aantal algemene en/of bijzondere voorwaarden aan worden verbonden zoals verplicht reclasseringscontact en/of een straat- of contactverbod. Wanneer de schorsing een feit is, wordt gestreefd de zaak binnen zes maanden op een zitting af te wikkelen.


Verschijnen voor de rechter

Wanneer u verdacht wordt van huiselijk geweld zal u waarschijnlijk voor de politierechter moeten komen. U krijgt dan een oproep voor een zitting. Hierbij is het raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan u helpen bij de voorbereiding van de zitting, en u helpen bij de verdediging.


Straf voor huiselijk geweld 

Het is aan de rechter om te bepalen welke straf u opgelegd krijgt, wanneer u veroordeeld wordt voor het plegen van huiselijk geweld. De hoogte van de straf zal sterk afhangen van de omstandigheden, waarin u huiselijk geweld gepleegd heeft, alsmede de ernst van het feit. In de basis ligt de maximum gevangenisstraf bij bewezen huiselijk geweld op vier jaar. Ook kan de rechter overgaan tot het opleggen van een taakstraf en/of een geldboete met een maximum van 20.500 euro. Plegers van huiselijk geweld kunnen een huisverbod opgelegd krijgen, welke vaak een tijdelijk karakter heeft en niet langer duurt dan tien dagen. Het is aan de burgemeester van uw gemeente of de hulpofficier om deze aanvullende straf op te leggen. De termijn van 10 dagen kan met 18 dagen verlengd worden. Deze persoon tegen wie het huisverbod geldt kan tegen het huisverbod een bezwaarschrift indienen. Daarnaast kan hij een verzoek om voorlopige voorziening indienen, waarbij de rechter wordt gevraagd het huisverbod te schorsen.


Schadevergoeding vorderen als slachtoffer van huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld zal er in sommige gevallen sprake zijn van letselschade en/of emotionele schade. Wanneer dit het geval is, kan het slachtoffer een procedure starten om schadevergoeding te krijgen. De vordering van schadevergoeding wordt veelal tegelijk behandeld met de strafzaak. 


Voorkom veroordeling bij huiselijk geweld 

Op het moment dat u veroordeeld wordt voor huiselijk geweld, kan dit grote consequenties hebben. Mogelijk moet u enige tijd de gevangenis in, verliest u uw baan en is het voorlopig niet mogelijk een VOG te krijgen. Het feit dat u verdacht wordt van het plegen van huiselijk geweld hoeft echter niet per definitie te betekenen dat u ook daadwerkelijk vervolgd zal worden. Mogelijk was er sprake van noodweer of een legitieme verdediging, waardoor de zaak wordt geseponeerd of de rechter u vrij zal spreken van het plegen van een strafbaar feit. Om uw positie zo goed mogelijk te verdedigen is het wenselijk een (pro deo) advocaat in te schakelen.

Een raadsman of raadsvrouw vertelt u op voorhand meer over de rechten en plichten die u heeft. Ook kan deze globaal ingaan op de consequenties die een eventuele veroordeling voor u kan hebben. Samen bespreekt u op welke wijze u uzelf verdedigt tijdens de rechtszitting. U heeft altijd de mogelijkheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Mogelijk doet dit de rechter op geheel andere wijze naar de zaak kijken, wat een positieve invloed kan hebben op uw strafmaat.

U wordt uitsluitend vervolgd, wanneer de rechter voldoende en overtuigend bewezen acht dat u zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Een (pro deo) advocaat zal hierbij altijd proberen de straf zo laag mogelijk uit te laten vallen, door bijvoorbeeld te pleiten voor een geldboete, taakstraf of (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf. Via deze website vindt u een geschikte (pro deo) advocaat in uw regio; vraag direct een gratis kennismakingsgesprek aan. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van huiselijk geweld is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van huiselijk geweld wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding overheid bij zaak rond huiselijk geweld 

Kiest u bij een zaak gerelateerd aan huiselijk geweld voor de hulp van een advocaat? Het kan zijn dat u de kosten die u hierbij maakt mogelijk niet volledig zelf hoeft te betalen. Er zijn situaties waarin u in aanmerking komt voor pro deo ondersteuning van een advocaat; een vorm van gesubsidieerde juridische rechtshulp. In dit geval wordt een groot deel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. U betaalt hierbij zelf een kleine eigen bijdrage in de meeste gevallen. 


Geschikte (pro deo) advocaat bij uw huiselijk geweld zaak zoeken

Wanneer u verdacht wordt van huiselijk geweld, wilt u zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat welke ervaring heeft met vergelijkbare huiselijk geweld zaken. De zoekmachine op deze website helpt u snel en gemakkelijk een geschikte raadsman of raadsvrouw in uw regio te vinden. Bij het zoeken naar een (pro deo) advocaat dient u niet alleen te letten op diens werkgebied. Belangrijker is het dat het expertisegebied van een (pro deo) advocaat past bij een zaak rond huiselijk geweld. Het vergroot de kans dat u wordt vrijgesproken of een minimale straf opgelegd krijgt van de rechter. Op het profiel van een (pro deo) advocaat leest u meer over diens ervaring. Ook kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen, om uw huiselijk geweld zaak alvast globaal te bespreken.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over huiselijk geweld gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van huiselijk geweld. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Bent u slachtoffer van huiselijk geweld doe aangifte en/of bel met Veilig Thuis (0800 2000)

Als u slachtoffer bent geworden van huiselijk geweld leg dan direct (eventueel) lichamelijk letsel vast en ga direct naar de politie om aangifte te doen. U kunt ook Veilig thuis bellen (0800 2000). Veilig thuis geeft u advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren, wat u kunt doen en wat Veilig Thuis kan doen.


Vraag en antwoord

Verdacht van huiselijk geweld

Ik word verdacht van huiselijk geweld omdat ik mijn partner heb geslagen. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er geen sprake is van (ernstig) letsel bij uw partner (en het tevens uw eerste keer is) bestaat de kans dat uw zaak niet wordt voorgelegd aan de rechter. Het Openbaar Ministerie zal wellicht zelf de zaak afdoen door middel van een (voorwaardelijk) sepot, geldboete of taakstraf. Een dergelijke afdoening zal te zien zijn op uw strafblad. Het is daarom raadzaam om te overleggen met een advocaat of u een dergelijk voorstel moet accepteren. Een strafrechtadvocaat kun u hierin adviseren en zo nodig bijstaan tijdens het verloop van de procedure.

Kind geknepen, ex-vrouw wil nu melding maken bij de politie. Wat te doen?

Ik heb mijn kind geknepen toen deze zich niet aan de afspraken hield. Mijn ex-vrouw heeft dit gehoord en wil hier nu melding van maken bij de politie. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat u uw kind geknepen heeft, wil niet direct zeggen dat er sprake is van huiselijk geweld. Het is uiteindelijk altijd aan de rechter om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld, of dat het een ouderlijke correctie betreft. Om uw positie bij een eventuele rechtszaak te verstevigen, doet u er verstandig aan om vast te leggen wat er tijdens het incident gebeurd is. Ook kunt u een foto maken van het letsel, als gevolg van het knijpen van uw kind. Is er geen sprake van letsel? In dat geval is de kans op een veroordeling voor huiselijk geweld (door knijpen) erg klein. U kunt een (pro deo) advocaat inschakelen om u bij te laten staan bij het juridische vervolg van uw zaak.

Mijn vrouw geduwd, ben ik nu strafbaar?

In een opwelling heb ik mijn vrouw geduwd. Ze stootte zichzelf hierbij tegen de rand van het aanrecht, met een blauwe plek tot gevolg. Kan ik worden vervolgd voor huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft staat niet op voorhand vast dat een rechter over zal gaan tot vervolging. Zo moet er allereerst melding worden gemaakt van huiselijk geweld bij de politie. Er zal een onderzoek volgen naar ieders rol in de ontstane situatie en de gevolgen die deze situatie voor u en uw vrouw gehad heeft. U doet er verstandig aan om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat om juridisch advies te vragen, wanneer uw vrouw het indienen van een melding bij de politie overweegt. De (pro deo) advocaat vertelt u meer over uw rechten en de wijze waarop u uw positie zo goed mogelijk kunt verdedigen; de raadsman of raadsvrouw zal u hierbij ondersteunen.

Gaat huiselijk geweld altijd gepaard met fysiek geweld?

Mij is niet duidelijk wanneer er gesproken wordt van huiselijk geweld. Gaat het hierbij altijd om fysiek geweld tegen gezinsleden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij huiselijk geweld hoeft er niet altijd sprake te zijn van fysiek geweld. Cijfers over huiselijk geweld laten zien dat het in circa de helft van de gevallen om verbale agressie gaat. Denk bijvoorbeeld aan het uitschelden van een kind of partner. Ook psychisch huiselijk geweld kan hier een vorm van zijn. Bij twijfel kan advies van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. Deze vertelt u meer over de situaties waarin het loont om melding te maken van de situatie bij de politie, zodat zij eventueel over kunnen gaan tot vervolging. Bij vervolging staat een (pro deo) advocaat u bij.

Kind van de buren mag niet sporten, is dit een vorm van huiselijk geweld?

Het kind van de buren is een schat. Hij mag van zijn ouders niet sporten, wat volgens mij zeer slecht is. Kan ik dit bij de politie melden als een vorm van huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Huiselijk geweld kent tal van verschillende vormen. Er hoeft hierbij niet altijd sprake te zijn van fysiek geweld. Zo valt ook een vorm van geestelijke mishandeling onder huiselijk geweld. In de situatie die u beschrijft wordt het kind van de buren mogelijk tegengehouden in diens ontwikkeling. Wanneer dat een bewuste keuze is van zijn of haar ouders, kan dat door een rechter als geestelijke mishandeling in de huiselijke sfeer en dus huiselijk geweld worden aangemerkt. Benader een (pro deo) advocaat om de situatie voor te leggen en samen te kijken of vervolgstappen wenselijk zijn.

Zoon van een kennis wordt voortdurend gekleineerd, is dit strafbaar?

De zoon van een kennis van ons wordt voortdurend gekleineerd. Het is duidelijk dat hij hier emotioneel onder lijdt. Is er sprake van een strafbaar feit, zoals huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het stelselmatig kleineren van een gezinslid kan worden opgemerkt als huiselijk geweld en is daarmee strafbaar. In het bijzonder wanneer het slachtoffer emotionele schade lijdt onder het kleineren van anderen in het gezin. U kunt de situatie melden bij de politie. Wilt u vooraf weten wat het indienen van zo’n melding voor gevolgen kan hebben, of bent u benieuwd in welke mate u beschermd bent als melder? Neem contact op met een (pro deo) advocaat. Deze kan u direct meer vertellen over de definitie van huiselijk geweld en u helpen te toetsen of hiervan sprake is in de casus die u beschrijft.

Ex-partner slaat mij regelmatig bij het ophalen van de kinderen, wat te doen?

Ik ben ontzettend bang voor mijn ex-partner, die mij meermaals geslagen heeft bij het ophalen van de kinderen. Is dit een vorm van huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Van huiselijk geweld is niet alleen sprake, wanneer u door uw huidige partner geslagen of anderszins beschadigd wordt. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van kleinering. In de casus die u beschrijft wordt u geslagen door uw ex-partner. Het is een vorm van huiselijk geweld; u kunt hier melding van maken bij de politie. Huiselijk geweld is een ernstig delict. Vindt u het lastig om melding te maken bij de politie? U kunt uzelf vooraf laten adviseren door een (pro deo) advocaat. Deze denkt met u mee en helpt u de situatie te laten stoppen.

Kan ik iemand verbieden nog in mijn huis te komen na huiselijk geweld?

Mijn kind is geslagen door mijn partner. Nu wil ik dat hij nooit meer in mijn huis komt, de situatie is gevaarlijk voor mijn kinderen. Op welke manier zorg ik hiervoor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u schetst is het allereerst zaak om hiervan melding te maken bij de politie. Er zal moeten worden vastgesteld dat er sprake is van huiselijk geweld. In dat geval heeft u de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod aan te vragen. Een dergelijk verbod kan bij huiselijk geweld worden opgelegd door zowel de gemeente als de politie. Belangrijk hierbij is dat het tijdelijk huisverbod in beginsel tien dagen loopt. U kunt het verbod daarna met maximaal achttien dagen verlengen. Bij een tijdelijk huisverbod mag de betrokkene niet in en rond de woning komen. Schakel zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in bij huiselijk geweld. Deze vertelt u hier meer over.

Kan ik anoniem aangifte doen?

Mijn vraag gaat over huiselijk geweld. Bij ons thuis is het geen pretje de laatste tijd. Mijn man komt vaak dronken thuis en hij uit zijn frustraties dan op mij. Soms escaleert het en wordt ik door hem geslagen. Ik ben bang om aangifte te doen bij de politie omdat ik denk dat hij erachter komt. Is het mogelijk dat ik anoniem aangifte doe van huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. Wel zou u het anoniem kunnen melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen. Het voordeel hiervan kan zijn dat de politie uw woning in de toekomst beter in de gaten houdt om zodoende te controleren op huiselijk geweld. Ook slachtoffers kunnen worden bijgestaan door strafrechtadvocaten. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek. Zij kunnen u advies geven en helpen aangifte te doen.