Dood door schuld

Gratis gesprek advocaat over dood door schuld 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van dood door schuld en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is dood door schuld?

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Dood door schuld betekent dat een persoon is komen te overlijden als gevolg van een handeling of nalaten en deze handeling of nalaten iemand anders kan worden aangerekend.

Er is bijvoorbeeld sprake van dood door schuld wanneer iemand een pistool op een ander richt tijdens een spel, dit pistool per ongeluk afgaat en de ander komt te overlijden. Helaas zijn hier verschillende voorbeelden van in de praktijk. Recent is er bijvoorbeeld iemand veroordeeld voor dood door schuld door de rechtbank, omdat deze persoon per ongeluk tijdens het opnemen van een videoclip zijn vriend doodschoot. Het was niet de bedoeling om zijn vriend dood te schieten, maar als hij geen pistool had vastgehouden, dan zou de vriend nu nog hebben geleefd. 

Voor de vraag of iemand schuldig is aan dood door schuld, maak het niet uit of er sprake is geweest van opzet op de dood van de ander. De centrale vraag bij dood door schuld is alleen of de ander kan worden verweten dat iemand is overleden als gevolg van zijn handelen of nalaten, ook al was het helemaal niet de bedoeling dat de ander zou overlijden.

Roekeloosheid is een speciale vorm van schuld, en tevens een verzwarende omstandigheid. Roekeloosheid is de zwaarste vorm van schuld. Wanneer een persoon overlijdt door roekeloos gedrag, is er niet enkel sprake van zeer onvoorzichtig gedrag door de verdachte, maar van roekeloos gedrag. Dit houdt in dat de verdachte welbewust onaanvaardbare risico’s heeft genomen. Als voorbeeld kan er gedacht worden aan wanneer de verdachte 100 km/h te hard rijdt onder invloed van alcohol. Dan kan er waarschijnlijk gesproken worden van roekeloosheid.


Een poging tot dood door schuld

Poging tot dood door schuld is niet mogelijk. Een poging tot dood door schuld zou veronderstellen dat er sprake is van opzet. Dit is echter geen vereiste voor dood door schuld. Wanneer er wel sprake is van opzet, vormt zich een ander misdrijf waarbij gedacht kan worden aan doodslag of moord.


Verdacht van dood door schuld 

Wanneer u verdacht wordt van het misdrijf dood door schuld kunnen er een aantal dingen gebeuren:

 • U kunt een uitnodiging ontvangen voor een verhoor. Het is verstandig om een advocaat in de arm te nemen wanneer u een uitnodiging krijgt voor een verhoor. Een advocaat kan u advies geven of het verstandig is om te zwijgen of een verklaring af te leggen.
 • U kunt een dagvaarding ontvangen. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie genoeg bewijs heeft verzameld tegen de verdachte voor een zitting. Ook hierbij is het van belang dat u een advocaat in de arm neemt.

Straf voor dood door schuld

Dood door schuld is een levensdelict. De straffen die worden opgelegd aan iemand die schuldig is aan dood door schuld zijn veelal een stuk lager dan wanneer iemand wordt veroordeeld voor een ander delict waarbij iemand overlijdt. 

De maximale straf die kan worden opgelegd bij dood door schuld is twee tof vier jaar gevangenisstraf. Ook kan er een boete worden opgelegd van de vierde categorie. De hoogte van de straf hangt onder meer af van de omstandigheden waaronder iemand is komen te overlijden en in hoeverre de dader daarbij roekeloos (ernstig verwijtbaar) heeft gehandeld. 

Bovengenoemde straffen zijn dus maximumstraffen. De omstandigheden die van belang zijn bij het vaststellen van de straf door de rechter zijn:

 1. Hoe verwijtbaar heeft de verdachte gehandeld;
 2. De omstandigheden bij het begaan van het strafbare feit;
 3. Proceshouding van de verdachte;
 4. Persoon van de verdachte;
 5. Straffen die door rechters in vergelijkbare zaken zijn opgelegd.

Recidive

Wanneer iemand meerdere malen is voor dood door schuld schuldig wordt geacht, zal dit van invloed zijn op de strafmaat. Wanneer er geen sprake is van een voortgezette handeling, wordt de (maximum)straf met 1/3 e verhoogd. 

Ook wanneer een persoon al eerder veroordeeld is van dood door schuld, en hij nu weer voor de rechter staat omtrent dood door schuld, zal dit ook een negatieve invloed hebben op de strafmaat. 

Tevens kan de (maximum)straf met 1/3 e verhoogd worden wanneer recidive plaatsvindt binnen vijf jaar.


Vervolging bij dood door schuld kan worden voorkomen

Levensdelicten worden (in Nederland) zwaar bestraft. Wordt u verdacht van een levensdelict en was het een ongeluk als gevolg waarvan iemand anders is overleden? Veelal is het van groot belang om al in een vroeg stadium een inhoudelijke verklaring af te leggen over wat er precies is gebeurd. Dit is van belang om duidelijk te maken aan justitie en politie dat er sprake is geweest van een ongeluk, u geen opzet heeft gehad op de dood van de ander en u bereid bent om aan het onderzoek mee te werken. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor dood door schuld. Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van dood door schuld tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van dood door schuld wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Ondersteuning bekostiging advocaat bij dood door schuld 

Laat u bij een zaak gerelateerd aan dood door schuld bijstaan door een advocaat. Mogelijk schrikken de potentieel hoge kosten van de hulp van een advocaat u in eerste instantie af. Dat is niet nodig; de kosten worden in sommige gevallen grotendeels vergoed door de overheid. Het geldt onder meer voor mensen wiens bruto jaarinkomen onder de 29.600 euro ligt. Laat u bij een eerste gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat meer vertellen over de geldende voorwaarden. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over dood door schuld gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van dood door schuld. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Kan mijn vader worden vervolgd voor dood door schuld?

Mijn vader reed vorige week op de snelweg. Er lag een omgewaaide boom op de weg. Deze kon hij gelukkig net ontwijken. Hij is doorgereden naar zijn werk en heeft daar ongeveer 20 minuten later de politie gebeld om melding te maken van de boom op de weg. De politie vertelde mijn vader dat ze dat inmiddels al wisten, omdat er 10 minuten voor zijn telefoontje is verongelukt door in volle vaart tegen de boom aan te rijden. Mijn vader is bang dat de politie hem nu misschien ziet als verdachte van dood door schuld, omdat hij pas 20 minuten later de politie heeft gebeld. Is dat juist? Kan hij nu worden verdacht van dood door schuld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Iemand kan worden vervolgd en veroordeeld voor dood door schuld in het geval het overlijden van een ander aan diens handelen of nalaten is te verwijten. De vraag is of jouw vader kan worden verweten dat de ander is komen te overlijden omdat hij niet direct de politie heeft gebeld om te melden dat de boom over de weg was gewaaid? Dat is niet het geval. Weliswaar was het beter geweest als je vader wel direct had gebeld en de politie mogelijk de weg had kunnen afzetten, maar het niet direct bellen maakt niet dat je vader schuldig is aan dood door schuld.  

Niet eerlijk aan ambulancemedewerkers verteld drugs te hebben gebruikt

Mijn vriend is afgelopen zaterdag in elkaar gezakt in een club tijdens een avondje uit. Wij hadden XTC en MDMA door elkaar gebruikt. Direct nadat hij out ging heb ik 112 gebeld. Tegen de ambulancemedewerkers heb ik niets gezegd over de drugs die wij hadden gebruikt. Ze hebben dit wel aan mij gevraagd. Nu hebben ze mijn vriend niet meer kunnen redden helaas en hij is overleden. In zijn bloed zijn resten van verschillende drugs aangetroffen en nu heb ik een oproep gekregen dat ik mij bij de politie moet melden. Ik word verdacht van dood door schuld. Kan ik straf krijgen voor dood door schuld omdat ik niet eerlijk heb verteld dat wij drugs hadden gebruikt aan de ambulancemedewerkers?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien de overlevingskansen van jouw vriend aanzienlijk beter zouden zijn geweest als je eerlijk had verteld wat hij had gebruikt, dan kun je worden veroordeeld voor dood door schuld. Juridisch kan in dat geval worden gesteld dat door jouw nalaten, het opzettelijk niet te vertellen wat jullie hadden gebruikt, hij een verkeerde medische behandeling heeft gekregen en is overleden. Indien dat kan worden bewezen, kun je worden veroordeeld voor dood door schuld. Wij adviseren je om voor het verhoor bij politie contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, met ervaring in zaken waarbij sprake is van dood door schuld. 

Onopzettelijk koolstofmonoxidevergiftiging

Ik verhuur heel veel panden in Amsterdam, alleen bij sommige panden heb ik jarenlang nagelaten om de cv-ketel te onderhouden. Als er nu een onopzettelijk koolstofmonoxidevergiftiging bij mijn huurders ontstaat, kan ik dan worden vervolgd voor dood door schuld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er een slachtoffer overlijdt als gevolg van de te hoge uitstoot van koolmonoxide vanuit deze cv-ketel, is hier sprake van een causaal verband tussen het overlijden van het slachtoffer en het gebrekkige onderhoud van de cv-ketel. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat een gebrekkig functionerende cv-ketel ervoor kan zorgen dat koolmonoxide vrij kan komen en dit tot een dodelijk gevolg kan leiden. Het zou daarom goedkunnen dat wanneer zo’n situatie plaatsvindt, u kan worden vervolgd voor dood door schuld.

Verkeerde medicatie toegediend aan een patiënt

Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis, maar ik heb een medicatiefout gemaakt. Ik heb medicatie toegediend aan een patiënt, terwijl dit voor een andere patiënt was bestemd. Hierdoor kwam het slachtoffer te overlijden. Kan ik nu vervolgd worden voor dood door schuld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als verpleegkundige dien je de risico’s van het toedienen van verkeerde medicatie te kennen. Naar aanleiding van de bijzondere zorgplicht die je als verpleegkundige hebt, is het mogelijk dat je vervolgd kan worden voor dood door schuld. Van belang is om te weten dat niet elke fout die een verpleegkundige maakt, strafrechtelijk vervolgd kan worden. Het moet hierbij gaan om een grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid of nalatigheid. Een moment van onoplettendheid is dan ook niet voldoende. De mate van schuld wordt niet bepaald door het gevolg van de (medicatie)fout, maar de aard en de ernst van de (medicatie)fout zelf zijn van belang.