Gratis gesprek advocaat over huurbescherming

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u huurbescherming nodig heeft en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is huurbescherming?

Als iemand een woning huurt heeft die recht op huurbescherming. Dit betekent dat een verhuurder de huur niet zomaar mag opzeggen. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt maar de huurder daar niet mee instemt, blijft de huurovereenkomst in stand. De verhuurder kan in dat geval alleen met toestemming van de rechter de huurovereenkomst rechtsgeldig beëindigen. De huurbescherming komt ook toe aan personen die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd hebben. De huurovereenkomst eindigt niet automatisch nadat de tijd waarvoor deze is aangegaan is verstreken. De huurbescherming geldt niet indien de verhuurder failliet gegaan is en niet voor woonschepen, dienstwoningen, verzorgingstehuizen, vakantiewoningen en winkelwoningen.

Bepaalde tijd of onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst bestaat in verschillende vormen. Zo is er een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege na afloop van de tijd waarvoor hij is aangegaan. De verhuurder dient de overeenkomst namelijk officieel op te zeggen. Als de verhuurder de overeenkomst niet opzegt, wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd. De huurder geniet namelijk huurbescherming. De huurder dient akkoord te gaan met de opzegging. Indien hij hier niet mee akkoord gaat, blijft de overeenkomst in stand. De verhuurder kan in dat geval de huurovereenkomst slechts ontbinden met toestemming van de rechter.

De rechter zal toestemming verlenen indien er sprake is van een van de volgende (wettelijke) opzeggingsgronden:

 • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
 • De verhuurder heeft de woning dringend nodig voor eigen gebruik
 • De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst
 • De verhuurder wil een geldend bestemmingsplan verwezenlijken
 • In de huurovereenkomst is een diplomatenclausule opgenomen
 • Er is sprake van hospitahuur, waarbij de verhuurder de eerste 9 maanden kan opzeggen

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum in de overeenkomst opgenomen. Een huurovereenkomst kan ook naar zijn aard van korte duur zijn. Dit is het geval als duidelijk is dat dit de bedoeling van de huurder en verhuurder was bij het aangaan van de overeenkomst. Van belang zijn daarbij welke termijn de huurder en verhuurder in gedachten hadden en hoe de woning wordt gebruikt. In deze gevallen heeft de huurder geen huurbescherming. Zodra de verhuurder de overeenkomst opzegt, dient de huurder te vertrekken.

Beëindiging van een huurovereenkomst

De verhuurder die de huurovereenkomst wil opzeggen heeft daarvoor een geldige opzeggingsgrond nodig. In totaal zijn er zes opzeggingsgronden waarbij de huurder geen huurbescherming geniet:

 • Wanprestatie van de huurder
 • Geen goed huurderschap
 • Dringend eigen gebruik verhuurder
 • Weigering nieuwe huurovereenkomst door huurder
 • Overeenkomst naar aard korte duur
 • Bestemmingsplan

Wanprestatie van de huurder en geen goed huurderschap lijken erg op elkaar. Beide betreffen situaties waarin de huurder bijvoorbeeld een huurachterstand heeft, overlast bezorgt voor de buren of medebewoners of de woning niet op een behoorlijke manier bewoont. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het ernstig bevuilen of beschadigen van de woning. In deze gevallen geniet de huurder geen huurbescherming. De opzeggingsgrond dringend eigen gebruik betreft een situatie waarin de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Dit is het geval als de verhuurder zelf in de woning wil wonen, hem wil slopen of de woning gerenoveerd dient te worden. De verhuurder is in deze gevallen echter verplicht om vervangende woonruimte aan te bieden. Indien de huurder niet instemt met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst, kan dat een grond zijn om de huurovereenkomst op te zeggen. De huurbescherming vervalt in dit geval. Daarbij is echter wel toestemming van de rechter nodig. De rechter zal nagaan of het voorstel voor de nieuwe overeenkomst inderdaad redelijk is. Het kan nodig zijn een nieuwe overeenkomst aan te gaan omdat het gehuurde pand gerenoveerd is of de oude overeenkomst dusdanig oude bepalingen bevat dat deze herziening behoeft. Ook het verwezenlijken van een bestemmingsplan door de verhuurder is een gegronde reden om de huurovereenkomst op te zeggen. Ook hierbij is toestemming nodig van de rechter. De rechter kan daarbij ook een bedrag toewijzen aan de huurder als tegemoetkoming in verhuiskosten.

Opzeggingstermijn

Voor de verhuurder geldt een opzeggingstermijn van minimaal drie maanden. De opzeggingstermijn wordt voor ieder jaar dat de huurovereenkomst geduurd heeft verlengd met één maand met een maximum van zes maanden.


Waarom een (pro deo) advocaat als u huurbescherming nodig heeft? 

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen als u huurbescherming nodig heeft. Hiervan is sprake, op het moment dat de verhurende partij de huurovereenkomst opzegt of een onredelijk aanbod doet voor een nieuwe huurovereenkomst. Een verhuurder kan een overeenkomst met diens huurder in geen geval eenzijdig opzeggen. Mocht een verhuurder u uit de woning willen zetten, om welke reden ook, dan heeft deze hier in de basis toestemming van een rechter voor nodig. Een (pro deo) advocaat kan u, zowel als huurder als ook als verhuurder, meer vertellen over de procedure die hierbij gevolgd dient te worden. Een rechter zal een verhuurder niet altijd toestemming geven tot het opzeggen van een huurovereenkomst; het is een voorbeeld van de toepassing van huurbescherming voor de huurder. Mocht u voor de rechter gedaagd worden, dan is het sterk aan te bevelen hierbij voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen. Deze helpt u uw positie te verdedigen. 


Gesubsidieerde juridische ondersteuning 

Laat u bij een zaak rond huurbescherming bijstaan door een advocaat, welke uw juridische positie verstevigt. U kunt hierbij kiezen voor pro deo rechtshulp; een vorm van juridische ondersteuning waarbij een groot deel van de kosten vergoed wordt door de overheid. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking; uw bruto inkomen op jaarbasis mag niet boven de 29.600 euro liggen. Kies voor een gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat, waarbij deze u meer vertelt over de voorwaarden behorende bij deze vorm van rechtshulp.


Juridische ondersteuning bij zaak over huurbescherming via verzekeraar 

Op het moment dat u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp maar wel een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u juridische kosten mogelijk declareren bij uw verzekeringsmaatschappij. In het geval van een zaak rond huurbescherming heeft u de mogelijkheid zelf een advocaat te kiezen. Let op, een verzekeringsmaatschappij moet u toestemming geven om een advocaat in te mogen schakelen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken die over huurbescherming gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u huurbescherming nodig heeft. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik wil iemand uit mijn verhuurde woning zetten, kan dit?

Een huurder in een van mijn woningen zorgt voor overlast in de buurt. Althans die signalen krijg ik van anderen. Kan ik deze huurder uit de woning zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om een huurder uit een huurwoning te zetten, als u het gevoel heeft of wanneer u gehoord heeft dat deze overlast zou veroorzaken. U dient rekening te houden met de huurbescherming die huurders in Nederland genieten. Alleen bij een geldige opzeggingsgrond kan het huurcontract ontbonden worden. Denk bijvoorbeeld aan een wanprestatie van de hurende partij, aantoonbare overlast of een dringende noodzaak van het eigen gebruik van het verhuurde object. Bij het ontbinden van het contract dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn hiervan. Raadpleeg een (pro deo) advocaat, wanneer u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een huurcontract op te zeggen. 

Word ik uit mijn huurhuis gezet als ik wiet teel?

Een buurman vertelde mij dat ik als huurder goed beschermd ben in Nederland. Hoe zit dit echter wanneer een verhuurder mij zou zien bij het kweken van wiet in huis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De gedachte dat u als huurder goed beschermd bent in Nederland is correct. Een verhurende partij zal u niet zonder meer uit de woning kunnen zetten; dit gebeurt altijd met tussenkomst van de rechter. Uitzondering hierop is een situatie, waarin u betrapt of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit vallend onder de Opiumwet dat in uw woning is gepleegd. In dit geval kan een verhuurder u direct uit de woning zetten; de huurbescherming vervalt hierbij. Raadpleeg een (pro deo) advocaat, wanneer u het gevoel heeft dat de huurbescherming niet correct wordt toegepast en u om die reden uit de woning dreigt te worden gezet.

Word ik uit mijn woning gezet als ik de huur een maand niet betaal?

Doordat ik een financieel zware maand heb, lukt het mij niet om de huur te betalen. Betekent dit dat ik uit de woning zal worden gezet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland genieten huurders een uitgebreide huurbescherming, wat maakt dat het voor een verhurende partij niet zonder meer mogelijk is om de overeenkomst tussen beide partijen op te zeggen. U bent als huurder verplicht de huur te betalen. Zoek bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact met de verhuurder om de situatie te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Raadpleeg daarnaast een (pro deo) advocaat, wanneer u meer wilt weten over de invulling van de huurbescherming in Nederland.

Huurder veroorzaakt overlast, kan ik deze uit het pand zetten?

Een van mijn huurders veroorzaakt veel overlast in de wijk. Ik wil deze huurder uit mijn woning laten zetten om de overlast te doen laten stoppen. Hoe pak ik zoiets aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland hebben huurders recht op huurbescherming, wat onder meer betekent dat zij niet zonder meer uit een huurwoning gezet kunnen worden. De wet- en regelgeving rond deze huurbescherming schrijft bijvoorbeeld voor dat een verhuurder altijd via de rechter dient te gaan om een huurder uit de woning te kunnen zetten. Er moeten zwaarwegende redenen zijn, wil de rechter met u meegaan. Laat u tijdens een dergelijk juridisch proces ondersteunen door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de bepalingen rond de huurbescherming en adviseert u op dit vlak. 

Ik huur een woning onder, mijn verhuurder vertrekt. Wat nu?

Via een goede vriend ben ik onderhuurder van een woning geworden. De eigenlijke huurder, deze vriend, vertrekt nu en wil de overeenkomst opzeggen. Wat zijn mijn rechten in deze situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst moet worden vastgesteld of het hier gaat om de huur van een woning, of om die van een kamer. In het eerste geval wordt u hoofdhuurder op het moment dat degene via wie u de woning onderhuurt vertrekt of de overeenkomst stopzet. Dit betekent dat u de woning niet hoeft te verlaten in deze situatie. Dat geldt zelfs wanneer de verhuurder of eigenaar van het pand onderhuur nooit heeft toegestaan. Ontstaan er conflicten als gevolg van deze situatie? Laat u in dat geval bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze kan u meer vertellen over de wijze waarop de huurbescherming in Nederland geregeld is.

Wie heeft er recht op huurbescherming in Nederland?

Voor mij is niet helemaal duidelijk wie er wanneer recht heeft op huurbescherming in Nederland. Ik kom de term regelmatig tegen. Kunt u mij dit uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis heeft iedereen die een woning huurt recht op huurbescherming. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld een hoek- of tussenwoning en een appartement binnen een groter complex. Huurbescherming houdt in dat een verhuurder geen rechten heeft om de huur plotseling op te zeggen. Het biedt u de zekerheid dat u bij goed gedrag de woning aan kan houden. Ontstaan er conflicten met een verhuurder? Of heeft u het idee dat de huurbescherming niet correct wordt toegepast? Schakel in dat geval ondersteuning in van een (pro deo) advocaat. Deze staat u juridisch bij in deze situaties en adviseert u over de te nemen vervolgstappen.

Hoe zit het met de huurbescherming als mijn huurder handelt in drugs?

Een huurder van een van mijn woningen zou volgens omwonenden handelen in drugs. De huurder is nog niet veroordeeld. Hoe hard is de huurbescherming in zo’n situatie? Kan ik het contract opzeggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De huurbescherming helpt te voorkomen dat huurders gemakkelijk op straat kunnen worden gezet door de verhuurder van hun woning. Dit betekent echter niet, dat een huurder wet- en regelgeving kan overtreden zonder dat dit gevolgen heeft op diens woonsituatie. Het overtreden van de Opiumwet biedt een verhuurder de mogelijkheid om het contract per direct op te zeggen; de huurder profiteert niet langer van diens huurbescherming. Belangrijk hierbij is wel dat de huurder ook daadwerkelijk veroordeeld moet zijn. Vermoedens van het overtreden van de Opiumwet zijn onvoldoende. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over de huurbescherming van huurders.

Op welk moment vervalt de huurbescherming van een huurder?

Ik verhuur woningen, waarbij een van mijn huurders zich zeer onprettig gedraagt ten opzichte van andere huurders. Op welk moment vervalt de huurbescherming van deze huurder?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een huurder kan in Nederland niet zonder meer uit zijn of haar woning worden gezet door een verhuurder. Hier moeten zwaarwegende redenen voor zijn. Op het moment dat een huurder anderen hindert, bijvoorbeeld door de muziekinstallatie hard aan te zetten, stank te veroorzaken, enzovoorts, kan de huurbescherming komen te vervallen. Dit bepaalt u als verhuurder in geen geval zelf. U dient altijd langs de rechter te gaan om toestemming te vragen voor het opzeggen van de overeenkomst met deze huurder. Het wordt u aangeraden om voor de stap naar de rechtbank een (pro deo) advocaat om advies te vragen. Mogelijk is deze stap in uw situatie niet rendabel door een gebrek aan bewijs dat een huurder hinder veroorzaakt.

Kan ik een zakelijke huurovereenkomst eenzijdig stopzetten?

Eerder is mij al verteld dat particuliere huurders over het algemeen goed beschermd zijn door wet- en regelgeving. Geldt deze huurbescherming ook voor zakelijke huurders?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De huurbescherming waarvan huurders in Nederland profiteren geldt zowel voor particuliere-, als zakelijke huurders. Dit betekent dat het ook bij de verhuur van bijvoorbeeld een kantoorruimte niet zonder meer mogelijk is om de overeenkomst met de zakelijke huurder te beëindigen. Dit kan alleen op basis van specifieke opzeggingsgronden, of wanneer voldaan is aan de eerder afgesproken opzegtermijn. Een (pro deo) advocaat kan u informeren over deze opzeggingsgronden en u adviseren over de mogelijkheden die u heeft op de overeenkomst met de huurder te beëindigen.

Heb ik bij het huren van een studentenkamer recht op huurbescherming?

Mij is verteld dat je als huurder over het algemeen goed beschermd bent, door de huurbescherming in Nederland. Geldt de huurbescherming ook voor mensen die een studentenkamer huren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel maakt het niet uit of u een complete woning, een appartement of bijvoorbeeld een studentenkamer huurt. U komt in ieder van deze gevallen in aanmerking voor huurbescherming. Dit betekent onder meer dat uw verhuurder de huur niet zonder meer op kan zeggen. U zou als gevolg daarvan op straat komen te staan. Ontstaat er onenigheid met een verhuurder? In dat geval is het raadzaam om een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze kan u meer vertellen over hetgeen de huurbescherming in zo’n situatie voor u betekent.

Wie onderhoudt de lekkende dakbedekking?

Momenteel heb ik last van schimmel in mijn huurwoning. Dit is het gevolg van lekkende dakbedekking. Is de verhuurder verplicht om deze schade te herstellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder is verplicht groot onderhoud aan een huurwoning uit te voeren. In het bijzonder, wanneer achterstallig onderhoud het woongenot van een huurder aantast. Heeft u te maken met achterstallig onderhoud en weigert de verhuurder dit te herstellen? Neem in dat geval een (pro deo) advocaat in de arm. Deze helpt u in kaart te brengen welke rechten u heeft. In Nederland zijn huurders goed beschermd, met de huurbescherming die hier geldt. Het door de verhuurder laten herstellen van achterstallig onderhoud is onderdeel van die huurbescherming.

Mondeling afspraak zonder contract

Ik woon nu al een tijd in een appartement in Amsterdam. De huur betaal ik altijd contant. Deze week gaf de verhuurder opeens aan dat ik binnen twee weken de woning uit moet. Ik kan nooit op tijd een andere woning regelen en weet niet wat ik moet doen. Ik heb alleen geen schriftelijk contract, we hebben gewoon een keer mondeling afgesproken dat ik de woning mocht huren. Is dat een probleem of heb ik nu helemaal geen huurbescherming?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ook zonder schriftelijk contract geniet u als huurder huurbescherming. Ook een mondelinge afspraak is namelijk een geldige overeenkomst. Wel zal het moeilijker zijn om bij een geschil aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake was van een overeenkomst. U geeft aan dat u de huur altijd contant heeft betaald. Dit kan een aanvullende moeilijkheid opleveren indien u geen kwitanties heeft ontvangen van deze betalingen. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren over uw situatie. Neem daarom direct contact op via de profielenpagina van Eerste Rechtshulp om u te laten bijstaan bij vragen over huurbescherming en conflicten met uw verhuurder.

bescherming bij (illegale) onderhuur

Ik huur een woning van een kennis, die deze woning zelf huurt (er is dus sprake van onderhuur). Deze kennis heeft dit niet besproken met de verhuurder. Onlangs heeft de kennis van wie ik huur gezegd dat hij de woning niet lang meer kan huren, omdat hij naar het buitenland gaat. Maar betekent dit dat ik op straat kom te staan? Of heb ik als onderhuurder toch nog huurbescherming en kan ik in de woning blijven wonen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ook als onderhuurder heeft u huurbescherming, zelfs indien de hoofdverhuurder geen toestemming heeft gegeven voor de onderhuur. U moet wel eerst schriftelijk aan de verhuurder vragen of hij de huurovereenkomst overneemt. De onderhuurovereenkomst die u nu heeft zal dan worden voortgezet tussen u en de hoofdverhuurder. Als de verhuurder hier niet mee akkoord wil gaan, dient hij binnen 6 maanden de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen. Daarbij kan hij zich slechts met succes op een beperkt aantal redenen beroepen, het is dus niet zo dat de rechter de verhuurder steeds in het gelijk zal stellen. Het is aan te raden contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat van Eerste Rechtshulp indien u onderhuurder bent en de verhuurder de huurovereenkomst niet wil overnemen. Een advocaat kan u begeleiden bij de te voeren procedure en u bijstaan tijdens de behandeling van de zaak voor de rechter.