Gratis gesprek advocaat over een wanprestatie

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een wanprestatie en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een wanprestatie?

Er is sprake van een wanprestatie als er schade is doordat één of meer partijen de verbintenissen uit een overeenkomst niet nakomt of niet juist nakomt. Schade na een wanprestatie kan pas worden terugvorderen als eerst de nakoming van de overeenkomst is gevorderd. Indien de andere partij(en) de overeenkomst na de vordering nog steeds niet of niet juist nakomt, dan dient deze partij in gebreke te worden gesteld. Als de overeenkomst na de termijn van de ingebrekestelling nog steeds niet of niet juist wordt nagekomen, is de andere partij (in dit geval de schuldenaar) in verzuim getreden. Indien het gebrek dat voortvloeit uit het niet of niet juist nakomen van de overeenkomst onherstelbaar is, treedt de schuldenaar direct in verzuim. Het in verzuim treden kan voor de schuldenaar grote gevolgen hebben. Zo kunnen:

 • Geldleningen in het geheel opeisbaar worden door de schuldeiser
 • Kan de schuldeiser de uitvoering in natura vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser een schadevergoeding vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden
 • Kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst van de schuldeiser worden opgeschort
 • Kan het recht van pand of hypotheek ingeroepen worden

Waarom een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een wanprestatie. Zoals reeds beschreven, dient u een partij in gebreke te stellen op het moment dat u vindt dat er sprake is van een wanprestatie. Het in gebreke stellen van een betrokkene doet u schriftelijk, aan de hand van een aangetekende brief. Laat u waar nodig bijstaan door een (pro deo) advocaat bij het opstellen van dit document. Zo weet u zeker, dat alle benodigde informatie op de juiste wijze in de brief verwerkt zit. U kunt ook voor het gebruik van een voorbeeldbrief kiezen en de (pro deo) advocaat inschakelen op het moment, dat de wederpartij ook na het in gebreke stellen hiervan niet overgaat tot de levering van een product of dienst. Het in gebreke stellen van een partij komt neer op het bieden van een laatste kans. Bespreek samen met een (pro deo) advocaat wat in uw situatie een logische vervolgstap is na het toesturen van een aangetekende brief om een partij in gebreke te stellen. Bij wanprestatie kunnen zowel de schuldeiser als de schuldenaar zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. In beide posities is het van belang dat u zich goed laat informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. 


Vergoeding overheid voor hulp advocaat

Wanneer iemand een wanprestatie levert overweegt u de hulp van een advocaat, om u bij te laten staan bij eventuele vervolgstappen. De kosten van een advocaat kunnen snel oplopen, wat u mogelijk afschrikt. Laat de kosten u er niet van weerhouden een advocaat in te schakelen; mogelijk kunt u een beroep doen op pro deo rechtshulp. Bij deze vorm van ondersteuning door een raadsman of raadsvrouw wordt een groot deel van de kosten vergoed door de overheid. Helemaal gratis is dit overigens niet, want u betaalt vrijwel zeker een kleine eigen bijdrage. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo mag uw vermogen niet te groot zijn en mag uw bruto-inkomen niet boven de 29.600 euro uitkomen op jaarbasis. Een pro deo advocaat vertelt u hier meer over bij een eerste gratis kennismaking.


Rechtsbijstandverzekering gebruiken voor hulp advocaat bij geleverde wanprestatie 

Ligt uw bruto jaarinkomen boven de 29.600 euro? Via een rechtsbijstandverzekering, welke u mogelijk in het verleden afgesloten heeft, kunt u advocaatkosten wellicht ook vergoed krijgen. Controleer of de dekking van uw rechtsbijstandverzekering toereikend is. Voordat u een advocaat inschakelt om u bij te laten staan bij een zaak rond een wanprestatie, dient u de verzekeraar formeel om toestemming te vragen. Dit is een formaliteit. U heeft vervolgens de mogelijkheid zelf een advocaat te kiezen voor het vervolg. 


Geschikte (pro deo) advocaat zoeken na een wanprestatie

Om de kans op een succesvol verloop van uw zaak naar aanleiding van een wanprestatie te vergroten, is het verstandig voor een ervaren (pro deo) advocaat te kiezen. Deze website biedt u een zoekmachine, die u helpt een geschikte advocaat te vinden. Filter de verschillende (pro deo) advocaten op basis van hun expertise- en werkgebied. Zo vindt u een raadsman of raadsvrouw in uw regio, welke vaker zaken op het gebied van de levering van een wanprestatie behandeld heeft. Op het profiel van de gevonden (pro deo) advocaat vindt u meer informatie over diens achtergrond. Ook kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die over een wanprestatie gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Heb ik recht op een schadevergoeding bij een wanprestatie?

Een zakenpartner heeft zich niet gehouden aan de bepalingen, zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst bij de start van de werkzaamheden. Heb ik nu recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een zakenpartner of bijvoorbeeld leverancier de afspraken uit een vooraf gesloten overeenkomst niet nakomt, hoeft er niet direct sprake te zijn van een wanprestatie waarvoor u een schadevergoeding kunt eisen. U dient de betrokkene altijd de mogelijkheid te bieden om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. U dient hiervoor een vordering in tot de uitvoering van de overeenkomst. Mocht er opnieuw een wanprestatie geleverd worden, de betrokkene voert de werkzaamheden niet volgens afspraak uit, dan kunt u vaak wel een schadevergoeding eisen. Kies voor de hulp van een (pro deo) advocaat om u hierin bij te laten staan.

Wanneer spreekt men van het leveren van een wanprestatie?

Mij is niet helemaal duidelijk wanneer men in juridische termen over een wanprestatie spreekt. Wat betekent het concreet, wanneer iemand een wanprestatie levert?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zodra u een overeenkomst sluit met een leverancier of bijvoorbeeld zakenpartner, mag u ervan uitgaan dat deze partij de bepalingen uit de overeenkomst volgens afspraak nakomt. Dit betekent dat bijvoorbeeld werkzaamheden tijdig uitgevoerd moeten zijn en dat producten tijdig moeten worden geleverd. Andersom moet het werk van een andere betrokkene volgens afspraak tijdig worden betaald. Wanneer een van de betrokken partijen diens afspraken niet nakomt, spreekt men van een wanprestatie. U kunt in zo’n geval vorderen dat de gemaakte afspraken alsnog worden nagekomen. Mocht dat niet gebeuren, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Leverancier levert een wanprestatie, hoe nu verder?

Een leverancier houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, waardoor er sprake is van een geleverde wanprestatie. Wat is nu een goede volgende stap?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een andere betrokkene een wanprestatie levert, kunt u deze partij in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemaakte afspraken stopzet en op zoek kunt gaan naar een andere leverancier. Tevens biedt het u de mogelijkheid om eventuele geleden schade als gevolg van de geleverde wanprestatie te verhalen op de betrokkenen. U doet er verstandig aan om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze adviseert u over de mogelijkheden die u heeft om de schade vergoed te krijgen. Mogelijk zijn juridische vervolgstappen noodzakelijk, als een wederpartij de schadevergoeding niet wil betalen.

Geleverde werk lijkt niet op de vooraf besproken wensen, wat nu?

Er is door een partij werk voor mij uitgevoerd, maar het resultaat lijkt niet op wat we vooraf hebben besproken. Wat kan ik in zo’n geval het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de door u beschreven situatie is er mogelijk sprake van een geleverde wanprestatie door de betrokken partij. De situatie moet hersteld worden. U doet er verstandig aan dit allereerst met deze partij zelf te bespreken, door deze te wijzen op de vooraf overeengekomen eisen en wensen. Het is belangrijk deze eisen op papier vast te leggen bij de verstrekking van een opdracht. Mocht de betrokken partij het niet eens zijn met uw standpunt dat er een wanprestatie geleverd is, dan kunt u advies inwinnen bij een (pro deo) advocaat. Het is hierbij belangrijk zoveel mogelijk bewijs van uw gelijk te verzamelen. Houd ook rekening met mogelijke schade voortgekomen uit de geleverde wanprestatie.

Aannemer gebruikt andere materialen dan afgesproken, wat nu?

De aannemer die ik heb ingehuurd voor het uitvoeren van klussen in mijn woning blijkt hele andere materialen te gebruiken dan afgesproken is. Kan ik dit zien als een wanprestatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een aannemer dient zich te houden aan de overeengekomen afspraken voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden. Op het moment dat u tussentijds merkt dat een aannemer dit niet doet, heeft u het recht te vragen om het herstel van de situatie. De aannemer moet alsnog de juiste materialen gebruiken bij de uitvoering van werkzaamheden om het eindproduct te laten voldoen aan uw specifiek opgegeven voorkeuren. U probeert hier samen met de aannemer uit te komen. Wanneer dit niet lukt, is er sprake van een wanprestatie en kunt u vervolgstappen nemen. Laat u adviseren door een (pro deo) advocaat over de opties die u hierbij heeft.

Lekkages in nieuwbouwhuis, hoe te handelen?

De loodgieter die de badkamer in mijn nieuwbouwhuis geplaatst heeft neemt geen verantwoordelijkheid voor de ontstane lekkages. Ik vind dat er sprake is van een wanprestatie. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u omschrijft lijkt er sprake te zijn van een wanprestatie, mits kan worden vastgesteld dat de ontstane lekkages in huis het gevolg zijn van het handelen door de loodgieter. Zelfs wanneer de lekkages niet door de loodgieter veroorzaakt zijn, kan er sprake zijn van een wanprestatie. In dit geval dient u een andere partij betrokken bij de realisatie van de nieuwbouwwoning te benaderen voor het herstel van de schade. Een (pro deo) advocaat adviseert u over de wijze waarop u om zou moeten gaan met een geleverde wanprestatie. Welke juridische mogelijkheden heeft u?

Kan ik direct een schadevergoeding eisen bij een geleverde wanprestatie?

Ik wil graag een schadevergoeding zien, nu een leverancier een wanprestatie geleverd heeft aan mijn organisatie. Hoe gaat dit in z’n werk?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om een schadevergoeding te eisen, wanneer er sprake lijkt te zijn van een wanprestatie. Zo zult u een aanbiedende partij altijd eerst in gebreke moeten stellen en deze een laatste mogelijkheid bieden om de afgesproken dienst of producten alsnog aan u te leveren. Worden de gemaakte afspraken opnieuw niet nagekomen? In dat geval spreekt men van verzuim en kan er een schadevergoeding worden geëist. Een (pro deo) advocaat inschakelen is verstandig in situaties dat er sprake lijkt te zijn van een geleverde wanprestatie. Deze vertelt u meer over de rechten die u heeft.

Moet ik mijn deel nakomen bij een wanprestatie van een andere partij?

Er is een partij die juridisch gezien een wanprestatie heeft geleverd. Ben ik verplicht om mijn deel van de overeenkomst nu wel na te komen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel heeft een schuldeiser vier mogelijkheden wanneer er sprake is van het niet nakomen van een overeenkomst; van een wanprestatie. Een van de mogelijkheden die u heeft is het opschorten van de eigen verplichtingen. In de praktijk betekent dit dat u deze niet meer nakomt, totdat de schuldenaar zijn of haar verplichtingen alsnog is nagekomen. U bent op dat moment verplicht zelf ook uw aandeel te leveren in de nakoming van een overeenkomst. Twijfelt u of er in uw situatie juridisch gezien sprake is van een wanprestatie? Laat u in dat geval adviseren door een (pro deo) advocaat.

Op welk moment mag je spreken van een wanprestatie?

Voor mij is onduidelijk wanneer er juridisch gezien gesproken kan worden van een wanprestatie. Kunt u mij dit uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om van een wanprestatie te kunnen spreken moet een partij in gebreke gesteld zijn. Dit kunt u doen wanneer een partij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Denk bijvoorbeeld aan een partij die de gestelde deadlines niet haalt, een partij die andere materialen gebruikt dan vooraf afgesproken is, enzovoorts. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij de ingebrekestelling van zo’n partij. Wanneer u (financiële) schade geleden heeft als gevolg van de wanprestatie van een betrokkene, kunt u een schadevergoeding eisen.

Goederen niet op tijd geleverd, is er sprake van een wanprestatie?

Het is voor mij onduidelijk wanneer er juridisch gezien gesproken wordt van een wanprestatie. Is hiervan bijvoorbeeld sprake als goederen niet op tijd geleverd zijn?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De casus die u beschrijft, een situatie waarin goederen niet op tijd of niet volgens afspraak geleverd zijn, is een voorbeeld van een wanprestatie. Een wanprestatie kan gevolgen voor u hebben. Zo heeft u de goederen op uw beurt niet tijdig kunnen uitleveren naar uw afnemers. Het leidt mogelijk tot financiële schade. Deze schade kunt u verhalen op de betrokken partij. Om dit op de juiste wijze aan te pakken is het raadzaam om bij een wanprestatie hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze adviseert u over de vervolgstappen die u kunt zetten.

Aannemer heeft hele andere materialen gebruikt, mag dat?

Ik heb een overeenkomst getekend met een aannemer voor de uitvoering van een renovatie in huis. Nu blijkt de aannemer andere materialen te hebben gebruikt. Is dit een wanprestatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een casus waarbij een aannemer zich niet gehouden heeft aan de eerder overeengekomen afspraken. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van een wanprestatie. Zo kan de stabiliteit van een constructie minder stevig zijn, of is de constructie minder duurzaam als gevolg van een beperkte levensduur van de gebruikte materialen. U kunt de aannemer hierop aanspreken en deze vorderen de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Doet deze dat niet, dan kunt u deze mogelijk in gebreke stellen. Een (pro deo) advocaat voorziet u van advies.

Is een wanprestatie een strafbaar feit?

Ik heb het wetboek nog eens nagekeken, maar kom de term “wanprestatie” hier niet in tegen. Is dit een strafbaar feit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw constatering dat de juridische term wanprestatie niet voorkomt in het Burgerlijk Wetboek is correct. Het woord werd hier in de nieuwe versie, sinds 1992, uitgehaald. Wel wordt nog gesproken over een toerekenbare tekortkoming. Het is afhankelijk van de situatie of er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit. Dat is het geval wanneer iemand een product levert, maar u niet betaalt. Of bijvoorbeeld wanneer aan u een product wordt aangeboden, maar deze niet overeenkomt met hetgeen toegezegd is door de aanbieder. In dergelijke situaties kunt u een (pro deo) advocaat inschakelen om u juridisch bij te staan en gezamenlijk te kijken welke vervolgstappen u kunt zetten.