Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is ervoor zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als een persoon met behulp van bepaalde voorzieningen nog thuis kan blijven wonen dan kunnen deze voorzieningen bij de gemeente aangevraagd worden.

Voorbeelden van voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

 • Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of regiotaxi)
 • Hulp bij het huishouden
 • Individuele begeleiding
 • Woningaanpassingen (zoals traplift)
 • Dagbesteding op maat
 • Etc.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beoordelen van een aanvraag voor een voorziening op grond van de Wmo. U kunt zich tot uw gemeente wenden en een melding doen dat u ondersteuning nodig heeft. De gemeente moet dan onderzoeken wat uw situatie is en wat u nodig heeft. Dit onderzoek na de melding zou maximaal 6 weken moeten duren. Nadat het onderzoek is afgerond of de 6 weken na de melding zijn verstreken kunt u een aanvraag indienen.

Verschil melding en aanvraag bij de Wmo
Vaak wordt er door de gemeente geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen een melding en de aanvraag of blijft uw verzoek (te) lang in de meldingsfase hangen. Juridisch gezien is er echter een groot verschil. In de meldingsfase is namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) niet van toepassing en zolang de meldingsfase loopt kan er geen bezwaar gemaakt worden.

Een melding is eigenlijk niets anders dan het vragen van de gemeente om hulp. De gemeente moet vervolgens onderzoeken welke hulp en ondersteuning er nodig is en of deze onder de Wmo valt.

Een aanvraag is het verzoek aan de gemeente om een schriftelijke beslissing te nemen. Soms komt het voor dat gemeenten tijdens de meldingsfase aangeven dat u niet voor een voorziening in aanmerking komt en wordt u afgeraden om een aanvraag in te dienen. In deze gevallen is het echter aan te bevelen om wel een aanvraag te doen. Ook wanneer de gemeente aangeeft dat deze geen kans van slagen heeft. De gemeente dient namelijk een besluit op een aanvraag te nemen en tegen dit besluit staat bezwaar open. Zonder een aanvraag heeft u dus geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar.

Aangezien er een groot verschil tussen de melding en de aanvraag is wordt geadviseerd om duidelijk bij te houden wanneer u een melding heeft gedaan en dit zo mogelijk met stukken te onderbouwen. Denk hierbij aan (email)correspondentie met de gemeente of een brief waaruit blijkt dat u een melding of aanvraag hebt gedaan.

Termijn doorlopen melding en aanvraag
De gemeente heeft 6 weken de tijd om de melding te onderzoeken en uw situatie in kaart te brengen. Na afloop van de 6 weken of indien het onderzoek eerder is afgerond kunt u een aanvraag indienen. U kunt dus ook een aanvraag indienen wanneer de gemeente het onderzoek nog niet heeft afgerond. Dit is belangrijk omdat gemeenten (te) vaak lang over het onderzoek naar aanleiding van de melding doen en dit onnodige vertraging op kan leveren. Daarnaast is het voor het maken van bezwaar noodzakelijk dat er sprake is van een aanvraag en een besluit.

Wat als de gemeente geen besluit neemt?
Als u een aanvraag hebt gedaan dient de gemeente binnen 2 weken een besluit op uw aanvraag te nemen. Als de gemeente hier te lang over doet of weigert een besluit te nemen kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat is een brief waarin u de gemeente verzoekt om binnen een termijn van twee weken na het sturen van de ingebrekestelling alsnog een besluit op uw aanvraag te nemen. Wanneer de gemeente dit niet nog steeds niet doet maakt u aanspraak op een dwangsom en kunt u beroep wegens het niet tijdig beslissen bij de rechtbank indienen. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid. Op deze website kunt u ook een formulier ingebrekestelling downloaden dat u kunt gebruiken.


Kan ik bij de Wmo gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb)?

Ja, dat is in veruit de meeste gevallen mogelijk. Met een pgb kunt u zelf de zorg inkopen die nodig is. Een gemeente mag niet zomaar een aanvraag voor een pgb afwijzen. Wel dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Dit zijn bijvoordeeld:

 • De ondersteuning die u inkoopt is doelmatig. Daarmee wordt bedoelt dat de ondersteuning ervoor zorgt dat u zelfstandig(er) kunt leven.  
 • U kunt aangeven waarom u van een pgb gebruik wilt maken en niet van zorg in natura. 
 • U kunt het pgb zelf beheren. Dit houdt ook het inkopen van zorg en het aansturen van de zorgverleners is. 
 • U bent pgb vaardig. Dit wordt getoetst aan de hand van 10 punten. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.  

Wat is Zorg in Natura (ZIN)

Als u gebruik maakt van zorg in natura dan heeft uw zorgaanbieder een contract met uw gemeente. Vaak hebben gemeenten contracten met verschillende zorgaanbieder die u kunnen ondersteunen. De zorgaanbieder regelt dan het contact met de gemeente en u hoeft zelf bijvoorbeeld geen administratie bij te houden. Een nadeel kan zijn dat u niet zelf kunt bepalen van wie u ondersteuning krijgt.


Waarom is een (pro deo) advocaat nodig bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 

Als er een aanvraag voor een voorziening is gedaan dan moet de gemeente een besluit nemen. Als u het niet eens bent met het besluit omdat uw aanvraag (deels) is afgewezen of u geen pgb kunt krijgen is het mogelijk om binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken. Een advocaat kan voor u een bezwaarschrift indienen en het procesdossier opvragen. Ook zal de advocaat u bijstaan tijdens een hoorzitting.

De regelgeving van de Wmo is complex en verschilt per gemeente. Naast de Wmo zijn er ook verordeningen, beleidsregels en nadere regels die van toepassing kunnen zijn. Dit maakt het geheel niet erg overzichtelijk. Ook houden gemeenten zich lang niet altijd aan de termijnen die zij hebben om op het bezwaar te beslissen. Ten slotte kan wat u in bezwaar aanvoert van groot belang zijn voor verdere procedures.

Een advocaat die gespecialiseerd is in de Wmo kan u precies vertellen wat u kunt doen en wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Met een advocaat bent u ervan verzekerd dat de juiste regelgeving gebruikt wordt en dat de termijnen niet worden overschreden.


Pro deo rechtsbijstand bij Wmo

Ook als u een niet zo hoog inkomen heeft dan kunt u van een advocaat gebruik maken voor het maken van bezwaar. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Of dit het geval is hangt af van uw inkomen en vermogen. Indien u hiervoor in aanmerking komt dan zal u slechts een eigen bijdrage hoeven te betalen. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand.

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt is het vaak mogelijk om met de advocaat een prijsafspraak te maken zodat u precies weet waar u aan toe bent. Deze mogelijkheden zullen tijdens het eerste vrijblijvende gesprek met u besproken worden. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Zorg en gezondheid hebben veel ervaring met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u het niet eens bent met een WMO besluit. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.