Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

Als mensen zware intensieve zorg nodig hebben, kunnen zij op deze zorg aanspraak maken vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Denk hierbij aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Het dient dan te gaan om personen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Zorg die onder de Wlz kan vallen is bijvoorbeeld:

 • Hulp in de huishouding
 • Ondersteuning bij eten en drinken
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Vervoer
 • Logeeropvang
 • Etc.

Wat zijn de voorwaarden voor toegang tot de Wlz?
Ondersteuning op grond van de Wlz is in beginsel levenslang. Dit maakt dat er ook strenge eisen aan de toegang worden gesteld. Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Er is sprake van een blijvende zorgbehoefte. Het moet duidelijk zijn dat de zorgbehoefte niet zal verminderen of dat uw situatie in te toekomst zal verbeteren. 
 • Er is sprake van noodzaak tot permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit is het geval wanneer er altijd iemand moet zijn die zorg kan leveren en kan zien wanneer er zorg nodig is. Ook wanneer u zelf niet in staat bent om zorg in te roepen
 • Er is sprake van risico op ernstig nadeel. Wanneer u geen zorg krijgt is er een kans dat u zichzelf verwondt, in levensgevaar brengt of u zichzelf verwaarloost. 
 • Er moet sprake zijn van een grondslag zoals somatische ziekte, psychogeriatrische aandoening (dementie), verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking of psychische aandoening.

Hoe vraag ik zorg op grond van de Wlz aan?
Om zorg vanuit de Wlz te kunnen krijgen dient u een Wlz-indicatie te hebben. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal dan onderzoeken of u voldoet aan de voorwaarden om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen.


Kan ik van een persoonsgebonden budget (pgb) gebruik maken?

Als het CIZ een Wlz-indicatie heeft afgegeven voor zorg vanuit de Wlz dan kunt u in de meeste gevallen ook gebruik maken van een pgb. Met een pgb koopt u zelf de zorg in en bepaalt u zelf wie u zorg verleent. Om onder de Wlz een pgb te kunnen krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het CIZ heeft een Wlz-indicatie afgegeven
 • U heeft het zorgkantoor laten weten waarom een pgb voor u geschikt is
 • U heeft een budgetplan geschreven waaruit blijkt welke zorg u bij welke zorgverlener inkoopt. Deze zorg moet doelmatig en van goede kwaliteit zijn. 
 • U sluit met uw zorgverleners een zorgovereenkomst af. Hierin staan afspraken zoals het uurloon.
 • U bent pgb vaardig. Dit wordt getoetst aan de hand van 10 punten. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.  

Waarom is een (pro deo) advocaat nodig bij de Wet langdurige zorg? 

Het CIZ moet goed onderzoeken of u voor Wlz-zorg in aanmerking komt. Daarbij dient het CIZ alle omstandigheden mee te wegen. Als u het niet eens bent met het besluit van het CIZ kunt u binnen zes weken nadat het besluit is genomen hiertegen bezwaar maken. Een advocaat kan voor u een bezwaarschrift indienen en het procesdossier opvragen. Ook zal de advocaat u bijstaan tijdens een (telefonische) hoorzitting.

De Wlz kent een complexe regelgeving en het is vaak lastig om precies te beoordelen of het CIZ wel goed onderzoek heeft gedaan en alle informatie juist heeft beoordeeld. Een advocaat die gespecialiseerd is in de Wlz kan u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. Met een advocaat bent u ervan verzekerd dat de juiste regelgeving gebruikt wordt en dat de termijnen niet worden overschreden.


Pro deo rechtsbijstand bij Wlz

Ook als u een niet zo hoog inkomen heeft dan kunt u van een advocaat gebruik maken voor het maken van bezwaar. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Of dit het geval is hangt af van uw inkomen en vermogen. Indien u hiervoor in aanmerking komt dan zal u slechts een eigen bijdrage hoeven te betalen. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand.

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt is het vaak mogelijk om met de advocaat een prijsafspraak te maken zodat u precies weet waar u aan toe bent. Deze mogelijkheden zullen tijdens het eerste vrijblijvende gesprek met u besproken worden.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Zorg en gezondheid hebben veel ervaring met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u het niet eens bent met een Wlz besluit. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.